Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-01-07
przydomowa oczyszczalnia ścieków
Producent:
EKOPROGRES
GWARANCJA

Produkt został wyprodukowany zgodnie z Normą Europejską STN EN 12566–3.
Producent EKOPROGRES gwarantuje jakość, kompletność, funkcjonalność i bezawaryjną eksploatację przez okres:

36 miesięcy w przypadku oczyszczalni ścieków, szafy sterującej z dmuchawą

Okres gwarancji zaczyna upływać z dniem zakupu i obowiązuje pod warunkiem, że min. 1x rocznie zostanie bezpłatnie skontrolowana przez technika serwisu producenta lub przez upoważnioną przez niego osobę. Przegląd serwisowy jest bezpłatny, klient pokrywa wyłącznie koszty podróży.

Gwarancja dotyczy wszystkich wad związanych z wadami materiału lub błędami w produkcji z winy producenta, które przejawiły się w okresie gwarancyjnym w dostarczonej oczyszczalni ścieków. Jeżeli wady takie wystąpią, zostaną usunięte na koszt producenta.

Gwarancja nie zostanie uznana , jeżeli oczyszczalnia lub szafa sterownicza zostały zamontowane w sposób niewłaściwy, lub doszło do niewłaściwej manipulacji, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji lub eksploatacji, z zaniedbania lub awarii, lub nie były przestrzegane wartości na wejściu do oczyszczalni i parametry ścieków surowych. Gwarancja nie dotyczy także urządzeń, jeżeli zostaną zniszczone plomby na szafie sterowniczej. W razie naruszenia plomby na szafie sterowniczej, o okoliczności tej należy jak najszybciej powiadomić producenta.

Warunki dochodzenia roszczeń gwarancyjnych:
Przedstawienie prawidłowo prowadzonych zapisów w Dzienniku eksploatacji oczyszczalni ścieków i Dzienniku konserwacji i napraw oczyszczalni ścieków.
Przedstawienie potwierdzonego raportu serwisowego potwierdzającego fachowe oddanie do użytku przez producenta, z odebraną kopią raportu kontrolnego potwierdzającego podłączenie elektryczne sporządzonego przez uprawnionego elektryka.
Z urządzeniem nie obchodzono się (nawet w razie awarii) w sposób niefachowy, nie rozbierano go na siłę nie uszkodzono go.
Urządzenie nie zostało poddane przeróbkom bez zgody producenta.

Urządzenie oddano do eksploatacji i eksploatowano zgodnie z Regulaminem użytkowania i zgodnie z nim przeprowadzano czynności konserwacyjne.

Jeżeli wyrób jest zabudowany, a klient składa reklamację na dmuchawę, pompę czy inną część, którą można zdemontować, jest zobowiązany do jej przesłania lub doręczenia producentowi w celu rozpatrzenia reklamacji, w innym przypadku jest zobowiązany przetransportować wyrób do producenta.

Spółdzielnia produkcyjna EKOPROGRES będzie ponosić wyłącznie koszty wymiany lub naprawy wadliwych części. Klient ponosi koszty związane z demontażem i instalacją na terenie należącym do klienta, transport, ubezpieczenie w drodze do i ze spółdzielni produkcyjnej EKOPROGRES i inne powiązane koszty.

Reklamację składa użytkownik u producenta.Oczyszczalnia uszkodzona mechanicznie pod wpływem ostrych cząsteczek, zanieczyszczenia włóknistymi, grubymi lub klejącymi się cząsteczkami nie stanowi podstawy reklamacji.

Przez nieprzestrzeganie Regulaminu eksploatacji i zaleceń producenta z powodu zepsucia się urządzenia i bezpieczeństwa osób powstaje niesprzyjająca sytuacja pod względem technicznym zagrażająca eksploatacji. Pozbawia to producenta wszelkiej odpowiedzialności przy urazie osób, rzeczy lub oczyszczalni ścieków, a gwarancja traci ważność.

W celu poprawy żywotności i bezawaryjnego użytkowania dmuchawa musi być umieszczona poza pomieszczeniami oczyszczalni ścieków, zgodnie z instrukcjami producenta. Może znajdować się w odległości od oczyszczalni maks. 10 m, wąż doprowadzający powinien mieć średnicę wewnętrzną ½“. Wąż doprowadzający należy umieścić w płaszczu ochronnym.
Producent zaleca używanie wyłącznie dostarczanych przez niego części zamiennych.
Wyrób, który nie został zabudowany w czasie 1 roku, musi zostać przetestowany w zakładzie produkcji.
Wyrób, który został oddany do użytku, ale nie był użytkowany lub wyłączono go na ponad 1 rok, musi zostać powtórnie oddany do użytku przez producenta, który jednocześnie dokona przeglądu i przetestuje oczyszczalnię ścieków.
2. CZĘŚĆ

Charakter oczyszczania ścieków w oczyszczalni

Oczyszczalnia przydomowa jest przeznaczona do biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Nie jest przeznaczona do odpadów stałych (np. włókniste, grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu, ...) , ciężkich i trudno rozkładalnych, ani do odpadów kuchennych (np. kości, obierki) - nigdy nie należy jej mylić ze zbiornikiem na odpady czy szambem. Taki rodzaj śmieci mógłby spowodować zamulenie czy zepsucie poszczególnych części oczyszczalni. Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać olejów i tłuszczy, które uniemożliwiają dostęp tlenu do drobnoustrojów odpowiedzialnych za oczyszczanie biologiczne. Oczyszczalnia jest w stanie bez problemów przerobić środki czyszczące na bazie enzymów, które podlegają biologicznemu rozkładowi. Pozostałe środki czyszczące należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i konsultacji z użytkownikiem, szczególnie należy uważać na środki dezynfekujące na bazie chloru, których nie wolno używać w stanie skoncentrowanym.

Podstawowe dane przydomowej oczyszczalni .

Oczyszczalnia jest wykonana jako cała z tworzywa sztucznego (PE).
Wnętrze oczyszczalni jest podzielona na następujące części:

Strefa prymarna – mechaniczne czyszczenie wstępne – prymarna część magazynowa z wbudowanym mieszaniem i za dopłatą z urządzeniem do odwadniania nadmiaru osadu.
Strefa aktywacyjna – oczyszczanie biologiczne, z napowietrzaniem drobno -pęcherzykowym i zanurzonym złożem biologicznym, z wbudowaną pompą mamucią w celu odpompowania oczyszczonej wody i pompą mamucią do przepompowania osadu do strefy prymarnej.
Pojemność użytkowa poszczególnych części oczyszczalni

Strefa prymarna 0,32 m3
Strefa aktywacyjna 1,786 m3


Wymiary zbiornika oczyszczalni ścieków

Długość 1 430 mm
Szerokość 1 600 mm
Wysokość 2 220 mm
Cała oczyszczalnia ścieków jest pokryta ziemią, dostępne części to: końcówka prosta, gardziele wlewowe do strefy prymarnej i miejsce odbioru próbek.Oczyszczalnia jest zaprojektowana na przepływ ścieków w zakresie od 0,90 do 1,2 m3/dzień.
Przepływ maksymalny ścieków to 0,360 m3 w ciągu 2 godz.
Obciążenie materiałem organicznym wynosi od 0,06 – 0,5 kg BSK5/dzień.
Moc zainstalowana oczyszczalni ścieków: Dmuchawa 60 W/h
Jednostka sterująca 230V

Parametry oczyszczalni na wyjściu:

BZT5 maks. 20 mg/l
ZAW. OGÓLNA maks. 20 mg/l

Liczba przyłączonych odbiorców przeliczeniowych 2 – 10

Ważne ostrzeżenia!

Wyrobu nie wolno używać do celów innych, niż jest przeznaczony!
Oczyszczone ścieki nie nadają się do picia!

UWAGA! Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych zasad.


Przegląd i opis funkcji urządzenia

Ścieki grawitacyjnie lub ciśnieniowym rurociągiem PCV przez uszczelkę gumową DN 110 wpadają do strefy prymarnej, gdzie na dnie osadzają się materiały, które trudniej rozkładają się. Mechaniczne mieszanie i procesy biologiczne doprowadzają do ich rozkładu. Mieszanie w strefie prymarnej (9) jest zapewnione przez element napowietrzający podłączony do instalacji napowietrzającej z dmuchawy przez zawór elektromagnetyczny sterowany przez jednostkę sterującą (1).
Następnie za pomocą pompy mamutowej zostają przepompowane ze strefy prymarnej do napowietrzanej strefy aktywacyjnej (10). Pompa mamutowa jest podłączona do zaworu elektromagnetycznego, który jest sterowany przez jednostkę sterującą. W strefie aktywacyjnej dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń organicznych za pomocą bioaktywnej mieszanki (osadu aktywowanego) i tlenu . Osad czynny wspomagany jest poprzez zanurzone złoże biologiczne.
Napowietrzanie w strefie aktywacyjnej jest zapewnione przez element napowietrzający (12) podłączony do instalacji napowietrzającej z dmuchawy przez zawór elektromagnetyczny.
W celu oddzielenia osadu aktywowanego od oczyszczonej wody dochodzi do sedymentacji. Strefa aktywacyjna przestanie być napowietrzana a aktywowany osad osiądzie na dnie.
Następnie jednostka sterująca (1) włączy zawór elektromagnetyczny i oczyszczoną wodę przepompuje do zbiornika odbioru próbek (4) i która dalej wypływa do instalacji odprowadzającej.
Wszystkie zawory elektromagnetyczne podłączone są do rozdzielni powietrza, sterowane są przez jednostkę sterującą (1).

Filtrowana w ten sposób woda może być używana gospodarczo, w systemie nawadniającym lub też można ją bezpośrednio wypuszczać do punktu odbioru, drenażu lub do studzienki chłonnej.


Tlen uzyskiwany jest z powietrza, jest on niezbędny dla życia drobnoustrojów zawartych w aktywowanym osadzie. Do biosystemu dmuchawa musi dostarczać tlen , napowietrzanie odbywa się przez element napowietrzający ułożony na dnie. Powietrze doprowadzane przez dmuchawę rozdzielane jest za pomocą zaworów elektromagnetycznych, które regulują także ilość powietrza doprowadzanego do poszczególnych stref oczyszczalni.

Zawór mieszania części prymarnej musi być ustawiony tak, aby wytwarzał powolne mieszanie w części prymarnej.


W przypadku, gdy dmuchawa nie będzie pracowała przez czas dłuższy niż 8 godzin, z powodu braku tlenu część biomasy może stać się martwa. Natychmiast po obniżeniu stężenia osadu należy zapewnić jego uzupełnienie do zalecanej wartości.

Oczyszczalnia jest w stanie bez problemów przerobić środki czyszczące na bazie enzymów, które podlegają biologicznemu rozkładowi. Pozostałe środki czyszczące należy używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i po skonsultowaniu tego z użytkownikiem, szczególnie należy uważać na środki dezynfekujące na bazie chloru, których nie wolno używać w stanie skoncentrowanym.

WODA Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU EČ 6 SBR NIE NADAJE SIĘ DO PICIA.

Odpływ oczyszczonej wody musi znajdować się przynajmniej 1,0 m nad poziomem wód podskórnych.Schemat technologicznyA. Rozdzielnia
B. Strefa prymarna z zabudowanym mieszaniem i pompą mamucią do pompowania ścieków ze strefy prymarnej do aktywacji.
C. Strefa aktywacyjna z zabudowaną pompą mamucią do pompowania nadmiaru osadu do strefy prymarnej , pompą mamucią do pompowania oczyszczonej wody i zanurzonym złożem biologicznym.
D. Elementy napowietrzające – napowietrzanie
E. Miejsce odbioru próbek
F. Odpływ
G. Rozprowadzenie powietrza z dmuchawy


Ustawianie cyklu pracy automatyki sterującej

4 – godzinowy interwał pracy cyklicznej
Sposób podłączenia w rozdzielni.
Instrukcja
Schemat osadzenia w terenie i przygotowanie do uruchomienia


LEGENDA
1. Rozdzielnia (dmuchawa AL 60, 4 x zawór elektromagnet., mikroprocesor- jednostka sterująca)
2. Króciec NP 600/700
3. Uszczelka DN 110, przejścia instalacji i przyłączenie elementu ochronnego
4. Miejsce odbioru próbek
5. Gardziel wlewu do strefy prymarnej, urządzenie odwadniające
6. Doprowadzenie PVC DN 110
7. Odpływy PVC DN 110
8. Obsyp z piasku
9. Strefa prymarna
10. Zanurzone złoże biologiczne.
11. Grubość ścianki 8 - 12 mm
12. Element napowietrzający
13. Obsyp z ziemi
14. Betonowa płyta fundamentowa 1330 x 1600 x 100 mm


W celu osadzenia oczyszczalni należy wykonać wykop ze skośnymi ścianami w zależności od osypliwości gruntu na głębokość 2500 mm poniżej żyznej warstwy o wymiarach 2130 x 2500 mm na dnie wykopu. Na dnie wykopu należy wykonać warstwę podkładową grubości 200 mm do głębokości 2400 mm poniżej poziomu żyznej warstwy. Na zagęszczonym podkładzie należy wykonać betonową płytę fundamentową (15) o wymiarach 1330 x 1600 mm x 100 mm. Po wykonaniu fundamentu oczyszczalnię należy osadzić zgodnie z dokumentacją.
Po osadzeniu na betonowym dnie należy wyrównać kierunki i skontrolować poziom osadzenia. W przypadku, że wypoziomowanie nie będzie mieściło się w tolerancji +/-1 cm, należy wyciągnąć zbiornik, betonowe dno poprawić przez dodatkowe wybetonowanie do równego poziomu i osadzenie należy powtórzyć.


Wszystkie rury są uszczelniane specjalną uszczelką gumową H, którą przed montażem rur należy posmarować wazeliną.

Po osadzeniu i podłączeniu instalacji rurociągowych należy do szafy sterowniczej podłączyć węże napowietrzające przez uszczelki gumowe DN 110 (3) znajdujące się w króćcu NP 600/700 (2) do rozdzielacza powietrza umieszczonego w szafie rozdzielczej /szafie sterownicze/(1). Rozdzielacz jest sterowany zaworami elektromagnetycznymi. Zawory elektromagnetyczne sterowane są przez jednostkę sterującą, powietrze jest doprowadzane z dmuchawy.
Węże powietrzne z króćca NP 600/700 (2) należy prowadzić w osłonkach z PCV lub PE o wymiarze 110 mm.
Na króćcu NP600/700 (2) w celu nałożenia osłonki został wykonany otwór z kołnierzem gumowym o średnicy 110 mm, do którego należy wsunąć osłonkę. Do osłonki należy wsunąć węże napowietrzające.
Końce węży należy podłączyć do rozdzielacza powietrza, który znajduje się w szafie rozdzielczej (1), posiada odrębną pokrywę. Wszystkie węże różnią się kolorami i oznaczeniem liczbowym. Pokrywę należy umieścić na podstawie betonowej o wymiarach 600 x 500 mm. Końce węży napowietrzających należy przed zsunięciem się zabezpieczyć opaską.
Po podłączeniu węża napowietrzającego można podłączyć rozdzielnię elektryczną. Do rozdzielni elektrycznej należy doprowadzić przewód giętki 230V zakończony wtyczką tradycyjną jednofazową.
Sieć elektryczna, do której należy podłączyć wtyczkę zasilania szafy sterującej musi spełniać wymagania normy IEC 61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3. stopnia ochrony przez przepięciem i wyładowaniami atmosferycznymi.

Kable elektryczne muszą znajdować się w ochraniaczu. Urządzenie elektryczne może podłączyć wyłącznie osoba posiadająca wymagane uprawnienia. Z podłączenia przez fachowca należy sporządzić raport rewizyjny, którego jedną kopię otrzyma producent przed uruchomieniem oczyszczalni.


Ważne ostrzeżenia!
Zbiornik nie może upaść, nie może być poddawany działaniu siły, co może spowodować mechaniczne uszkodzenie urządzenia.
Uszczelkę gumową należy przed montażem posmarować wazeliną. W przypadku montażu na sucho dojdzie do zerwania gumowej uszczelki i powstania nieszczelności.
Nie wolno obsypywać ani zalewać betonem pustego zbiornika – może to doprowadzić do deformacji ścian. Należy zalewać wodą pitną. W zależności od nośności gruntu i warunków hydrogeologicznych projektant określi, czy jest konieczne zalanie całego zbiornika dookoła betonem.
Kopię raportu rewizyjnego z podłączenia elektrycznego należy we własnym interesie przekazać pisemnie najpóźniej przy uruchomieniu oczyszczalni ścieków przez producenta, jest to warunek dochodzenia praw z tytułu reklamacji.


Zbiornik nie wymaga zastosowania izolacji przeciw wydostaniu się wody, ponieważ jest szczelny. Oczyszczalnię należy obetonować do wysokości 800 ponad płytę fundamentową betonem suchym lub mokrym. Do obsypania należy użyć ziemi (13) pozbawionej ostrych kamieni, przy ścianie zbiornika na grubości ok. 15 cm należy użyć piasku. Na gardziele przyłączy należy założyć zaślepki, na króciec pokrywę.
Przed rozpoczęciem napełniania oczyszczalni ścieków należy wzrokowo skontrolować, czy we wnętrzu oczyszczalni i zbiornika akumulacyjnego nie znajdują się przedmioty obce (włókniste, ostre, grube cząsteczki), które mogłyby uszkodzić oczyszczalnię.
Przed rozpoczęciem betonowania i obsypywania oczyszczalnia musi zostać napełniona wodą, minimalny poziom zalania – do przelewu awaryjnego. Po zalaniu wodą można przystąpić do betonowania i obsypania zbiornika oczyszczalni.
Po obetonowaniu i obsypaniu oczyszczalni można przystąpić do zasypania, ew. do ukształtowania powierzchni terenu.


Kolejność czynności kontrolnych przed rozpoczęciem użytkowania

1. Sprawdzić poziom minimalny (do przelewu awaryjnego).
2. Sprawdzić podłączenie szafy rozdzielczej do sieci, w razie niewłaściwego działania usterkę usunąć.
3. Sprawdzić system napowietrzający – wzrokowo – w strefie aktywacyjnej powstają pęcherzyki, w części prymarnej woda lekko bąbelkuje, w przeciwnym razie – błąd dmuchawy lub przerwane doprowadzenie powietrza.

Ożywienie przywiezioną szczepionką osadową

W celu ożywienia oczyszczalni należy przywieźć ok. 100 – 200 l zagęszczonego osadu z najbliższej oczyszczalni, która działa na zasadzie aktywacji tlenowej. Przywiezioną szczepionkę osadową należy wlać do strefy aktywacyjnej (10).
Oczyszczalnię można również szczepić, przy pomocy biopreparatu.

Prace serwisowe

W celu właściwego funkcjonowania oczyszczalni należy przestrzegać Regulaminu użytkowania. Po osadzeniu w terenie a przed uruchomieniem oczyszczalni ścieków należy zgłosić producentowi: spółdzielni produkcyjnej Ekoprogres, v. d. Trenčín chęć rozpoczęcia użytkowania. Producent sprawdzi podłączenie oczyszczalni i przeszkoli Państwa w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków.


Klient nie może używać oczyszczalni ścieków bez ożywienia przy użyciu osadu. Producent przeprowadza następującą kontrolę:
1. Odpowiednie osadzenie dmuchawy i sprawność napowietrzania.
2. Przeprowadzenie badania pomiaru osadu aktywowanego w cylindrze pomiarowym (1 L pozostawia się w celu wytworzenia osadu przez 30 min. ) Minimalne stężenie 200 – 350 ml.

Pracownik serwisu jest zobowiązany do podpisania klientowi karty serwisowej o bezpłatnym uruchomieniu oczyszczalni ścieków i przeszkoleniu obsługi.

Serwis płatny dotyczy przy kolejnej wizycie wszystkich pozostałych prac, które nie są objęte gwarancją – wyłącznie na podstawie potwierdzonego zamówienia – wypompowanie nadmiaru osadu, kontrola właściwego działania oczyszczalni ścieków, wyczyszczenie kanałów odpływowych, czyszczenie i odkurzenie filtra na dmuchawie, wymiana zużytych części, ponowne uruchomienie i uzupełnienie osadu, ponowne przeszkolenie obsługi, wymiana przepalonej dmuchawy, wymiana elektrycznej rozdzielni sterującej, wymiana elementów napowietrzania, wymiana zaworu elektromagnetycznego, wymiana jednostki sterującej... .
Pomiar ilości osadu

1. Do cylindra pomiarowego wlać 1 l próbki pobranej z aktywacji.

2. Po 30 minutach należy odczytać ilość osadu w ml/l
(jest to zakres osadu w cylindrze).

3. Zmierzoną wartość należy wpisać do dziennika użytkowania oczyszczalni ścieków.
Eksploatacja, obsługa i konserwacja

W razie potrzeby należy sprawdzić działanie oczyszczalni.
Obsługa śledzi dopływ ścieków do oczyszczalni, pracę pompy i dmuchawy, wypływ oczyszczonej wody.
Raz w miesiącu wzrokowo należy skontrolować wypływ oczyszczonej wody w miejscu poboru próbek (4).
Raz w roku lub w razie potrzeby należy skontrolować poziom osadu w strefie aktywacyjnej (10), lub osad aktywowany po 30 minutach osadzania – powinien utrzymywać się w ilości 200 – 450 ml/l. Jeżeli aktywizacja przebiega przy niskim obciążeniu przy pełnej stabilizacji osadu, produkcja osadu jest minimalna. Nadmiar osadu można wykorzystać do nawożenia krzewów, kwiatów /powierzchnie zielone/, ew. można go skompostować lub oddać na publiczne wysypisko.
Mieszanie w strefie prymarnej (9) jest regulowane za pomocą zaworu znajdującego się na zaworze elektromagnetycznym w szafir rozdzielczej (1). Mieszanie jest standardowo ustawione przez producenta na poziom delikatnego mieszania, mniej więcej do 1/4, w razie potrzeby należy je odpowiednio ustawić.
Raz w roku lub w razie potrzeby należy sprawdzić ilość osadu w strefie prymarnej, w razie jego większej ilości należy go wypompować i wyczyścić tę część.
W okresie zimy (jeżeli oczyszczalnia nie jest chroniona przed wpływami atmosferycznymi) należy odgarniać śnieg z obszaru obsługowego i z otoczenia oczyszczalni.
Przejścia należy utrzymywać czyste, łatwo dostępne.
Powierzchnia musi posiadać możliwość wietrzenia, nie należy jej szczelnie zamykać.
Raz w miesiącu lub w razie potrzeby należy sprawdzić dmuchawę i przeczyścić filtr na dmuchawie.


Użycie systemu odwadniającego - opcja

Jeżeli zmierzona ilość osadu po 30 minutowym badaniu przekracza wartość
500 ml należy wypompować mieszankę z aktywacji (9).
Przy wypompowaniu osadu należy uzupełnić poziom wody w oczyszczalni do poziomu maksymalnego, aby po wypompowaniu nadmiaru osadu uniemożliwić opadnięcie wody w zbiorniku poniżej poziomu minimalnego. Należy wyłączyć dmuchawę. Po uzupełnieniu zbiornika wodą do poziomu maksymalnego, należy przez 30 minut umożliwić swobodne osadzenie się osadu.
Należy wypompować ok. 10 l, po każdym wypompowaniu proces biologiczny naruszony przez wypompowanie należy pozostawić do uspokojenia, należy włączyć pompę i ponownie przeprowadzić badanie osadu, dzięki któremu można ocenić stężenie osadu w aktywacji.
Wypompowany osad można odprowadzić do urządzenia odwadniającego. System odwadniania jest używany w celu wytworzenia suchego osadu stabilizowanego, który można użyć do nawożenia terenów zielonych lub lako podstawę do kompostu.

Odwodniony osad jest wysokowartościowym nawozem, jeżeli nie ma możliwości wykorzystania go, należy go zlikwidować razem z odpadami komunalnymi.

Oczyszczone ścieki mogą być używane do prania, spłukiwania toalet, nawilżania lub można je bezpośrednio wypuszczać do kolektora, systemu drenów lub do studzienki.

WODA Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU EČ 6 SBR NIE NADAJE SIĘ DO PICIA.


Sposób odwodnienia nadmiaru osadu:

1. 1 woreczek rozpuszczalnego flokulantu należy rozpuścić w 100 – 200 ml ciepłej wody (40 - 60°C), w wyniku ciągłego mieszania (ok. 20 min) powstanie bardzo kleisty roztwór.
2. Przygotowany w ten sposób roztwór flokulantu należy dodać do 10 l nadmiaru osadu wypompowanego ze strefy aktywacji i wymieszać.
3. Po 30 minutach ponownie zamieszać i przelać do filtra workowego (zwrócić do oczyszczalni).
4. Proces odwadniania powtórzyć aż stężenie osadu spadnie do wymaganego poziomu.

UWAGA! Samoczynnie rozpuszczający się worek należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
poza zasięgiem dzieci.


Urządzenie do odwadniania nadmiaru osadu

Urządzenie do odwadniania znajduje się na gardzieli wlewowej do strefy prymarnej oczyszczalni (9).
Urządzenie odwadniające osad aktywowany składa się z kosza nierdzewnego z uchwytami mocującymi i hydrofobowego materiałowego filtra workowego.Filtr Kosz Urządzenie
odwadniające
workowy nierdzewny umieszczone w końcówce
Worek filtracyjny jest umieszczony wewnątrz kosza.
i wystający pas materiału utrzymywany jest za pomocą
uchwytów, które należy wcisnąć w dół.


Instrukcja prowadzenia zapisów dotyczących eksploatacji i konserwacji

O użytkowaniu oczyszczalni ścieków użytkownik prowadzi zapisy w książce użytkowania. Zapisuje w niej regularne prace, np. pomiar osadu, czyszczenie filtra dmuchawy, pompowanie nadmiaru osadu z aktywacji itp. Jednocześnie zapisuje sposób wykorzystania wydobytych materiałów, wypompowanie nadmiaru osadu z części magazynowej.
Zapisuje prace wykonywane sporadycznie, np. spłukanie mechanicznego zanieczyszczenia w kanalizacji doprowadzającej i jego usunięcie, zabezpieczenie oczyszczalni ścieków przed okresem zimy.
Zapisuje także prace wyjątkowe, np. zatkanie się kanalizacji – przyłącza, uszkodzenie urządzenia – zamknięć, pokryw itp. lub awarie wyposażenia oczyszczalni z podaniem dokładnego czasu.
Każdy wpis do książki użytkowania musi zawierać datę, opis wykonanej pracy, stwierdzone wady itp. W książce użytkowania musi znaleźć się wpis o regularnej kontroli. Użytkownik jednocześnie wpisuje do książki regularną kontrolę próbek ścieków.
W przypadku odpłatnej czynności serwisowej klient otrzymuje raport serwisowy, jedna kopia pozostaje dla firmy spółdzielnia produkcyjna Ekoprogres v.d.

Po zakończeniu eksploatacji próbnej (zwykle 6 – 12 miesięcy) dane dotyczące użytkowania i wartości zawartych w treści regulaminu użytkowania (częstotliwość czyszczenia, kontroli, obsługi itp.) zostaną uściślone lub uzupełnione w zależności od rzeczywistych potrzeb i zdobytych doświadczeń. Uzupełniony w ten sposób regulamin użytkowania zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez właściwe organy.


Instrukcje BHP

W czasie wszystkich prac przy urządzeniach oczyszczalni ścieków i przy pracach z substancjami wydobytymi podczas użytkowania oczyszczalni ścieków użytkownik musi posiadać pomoce robocze (odzież, rękawice), których używa wyłącznie do tychże prac. Prace mogą wykonywać wyłącznie osoby starsze niż 18 lat, zdrowe, podczas pracy nie mogą jeść ani palić, muszą dbać o higienę osobistą (mycie, prysznic po pracy). Prace, przy których nie wchodzi się do wnętrza obiektów kanalizacyjnych (studzienek), użytkownik może wykonywać sam. Przed wejściem do wnętrza obiektów należy pozostawić je otwarte w celu wywietrzenia, przy wejściu na powierzchni musi znajdować się druga osoba, która w razie niebezpieczeństwa zapewni pomoc.
Właściwie użytkowana oczyszczalnia ścieków typu EČ SBR, nie wydziela do otoczenia żadnych zapachów, które mogłyby mieć wpływ na otoczenie, w przypadku, że taki zapach powstanie (siarkowodorowy, zapach zgnilizny), bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą – oczyszczalnia jest niewłaściwie użytkowana, należy zamówić płatny przegląd serwisowy.

Wyposażenie dodatkowe do oczyszczalni za dopłatą:

Koszyk do odwadniania osadu
Worek do odwadniania osadu
Zestaw flokulantów (4 szt)
Zbiornik na osad

Możliwe błędy i wady
Osoba wykwalifikowana powinna regularnie dokonywać przeglądów urządzenia, dzięki czemu uniknie się powstania problemów, które mogłyby powstać i w sposób pośredni lub bezpośredni wyrządzić szkody.

Awaria Przyczyna Usunięcie

1. Sygnalizacja dźwiękowa/świetlna
dmuchawy: Dmuchawa nie działa Kontrola dmuchawy, jednostki
sterującej
Dmuchawa nie włącza się: Brak napięcia w dmuchawie Skontrolować doprowadzenie
prądu elektrycznego
Przepalona dmuchawa: Zwarcie elektryczne – zalanie, pienienie Naprawa w serwisie

2. Jednostka sterująca: Brak doprowadzenia energii elektrycznej Kontrola kabla
przyłączeniowego
Nie działa – nie włącza
zaworów elektromagnetycznych Sprawdzić połączenie z jednostki sterującej do zaworów elektromagn.
Naprawa w serwisie
Nie struje procesem oczyszczania Awaria w systemie sterowania Naprawa w serwisie
3. Nie działa elektromagnetyczny
zawór: Zwarcie elektryczne – zalanie, Naprawa w serwisie
Nie włącza zaworu elektromagn. Awaria jednostki sterującej Skontrolować doprowadzenie prądu
elektrycznego
Sprawdzić połączenie z jednostki sterującej do zaworów elektromagn.
Sprawdzić jednostkę sterującą
Skontrolować doprowadzenie prądu
elektrycznego
Naprawa w serwisie

4. Sygnalizacja świetlna
awarii:
zwarcie elektryczne Naprawa w serwisie
Dmuchawa nie działa Patrz punkt nr 1
Oczyszczona woda nie wypływa: : Naprawa w serwisie

5. Pozostałe wady:

Oczyszczalnia nie działa zgodnie
z wcześniej nastawionymi
interwałami: Awaria systemu sterowania Wezwać serwis
Dmuchawa działa, ale daje
mało powietrza: Wymiana (zestaw kitt)
Zanieczyszczony filtr Wyczyścić filtr
lub pęknięta membrana
Dmuchawa działa, podaje powietrze,
ale nie napowietrza: Załamany wąż doprowadzający Wymienić wąż doprowadzający
Zawór mieszania w pełni
otwarty Przymknąć zawór na 1/4
Uszkodzony wąż Wymienić
Zanieczyszczony wąż Wyczyścić


Niskie stężenie osadu: Niskie obciążenie Dolać osad aktywowany
Wysokie stężenie osadu: Wysokie przeciążenie Odpompować nadmiar osadu

Nadmierne pienienie: Niskie stężenie osadu Dolać osad aktywowany

Sygnalizacja świetlna
ciągle włączona: Kontrola styków elektr. Potrzeba wezwania serwisu

Na wypływie woda jest zanieczyszczona: Złe funkcjonowanie oczyszczalni Kontrola działania całej
oczyszczalni,
wezwać serwis
Dmuchawa nie działa Kontrola dmuchawy

Działanie pompy mamuciej Pompuje mocno, silnie Źle ustawiony zawór (za
bardzo otwarty)
Wezwać serwis
Pompuje słabo Źle ustawiony zawór (za bardzo
przymknięty)
Wezwać serwis
Jest zapchana Wyczyszczenie strumieniem wody,
sprężonego powietrza
wezwać serwisWażne ostrzeżenia!

Pouczenie zgodnie z instrukcją producenta dmuchaw:
Dmuchawa musi zostać umieszczona poza oczyszczalnią, musi znajdować się w miejscu suchym, bez możliwości zassania wody i osadu, musi być chroniona przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, deszczem, osadzaniem się rosy, musi znajdować się nad poziomem powierzchni wody, aby w przypadku wyłączenia czy podniesienia się poziomu wody nie doszło do zassania wody.
Dmuchawa powinna być umieszczona poza oczyszczalnią w odległości maks. 10 m, wąż napowietrzający można za pomocą odcinka przedłużającego podłączyć do istniejącej instalacji napowietrzającej. Wąż napowietrzający należy umieścić do osłony PVC, aby nie doszło do zdeformowania.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego pouczenia dostawca dmuchawy nie ponosi odpowiedzialności za wady i niewłaściwe działanie dmuchawy. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad reklamacja nie zostanie uznana za uzasadnioną.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ekoprogres Sp. z o.o.

HIERONIM WANAT - dyrektor generalny

Nr telefonu: 515257221 Skopiuj

Faks: 048158612684 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...