Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2015-03-04
Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX
brak grafiki
Siedziba:
Gdańsk, pomorskie
Naszą ofertę kierujemy zarówno do organów administracji samorządowej (gmin, miast i województw), urzędów administracji państwowej, jak i do przedsiębiorstw, zakładów, organizacji i wszystkich inwestorów, którzy prowadząc działalność w kontakcie ze środowiskiem naturalnym chcą wypracować optymalne, strategiczne decyzje dotyczące rozwoju swoich struktur lub rejonów oddziaływania oraz poszukują doradztwa, projektowania i realizacji w zakresie techniki i rozwiązań technicznych chroniących środowisko.

W trakcie wykonywania usług nasza firma dostosowuje się do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów. Dbamy o określenie skutecznych, profesjonalnych, optymalnych i zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) rozwiązań dla nurtujących Państwa wątpliwości czy problemów w zakresie ochrony środowiska.

Jest to możliwe dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa, dogłębnej znajomości tematu oraz bogatym i różnorodnym doświadczeniom naszych pracowników, wspomaganym w działaniu nowoczesnymi, komputerowymi technikami obliczeniowymi i wysokiej klasy aparaturą pomiarową.

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska ulegają ciągłym i szybkim przekształceniom, dlatego też niezależnie od wykonywania bieżących zobowiązań, nasza firma stale monitoruje te zmiany, tak aby w każdym momencie móc reagować i sugerować Państwu coraz korzystniejsze kierunki działania.

Dzięki profesjonalnemu wykonywaniu powierzonych nam zadań i kompetencji naszych specjalistów zyskaliśmy renomę i uznanie wśród naszych klientów.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 31.12.1988 roku (RHB 2006). Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 15.01.1989.

W dniu 02.08.2001 r. Spółkę wpisano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024314.

W 1993 roku firma uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony powietrza i powierzchni ziemi – zaświadczenie nr NPo/rz/221/93 z dn. 24.02.1993 r.

Od roku 1999 zatrudniona kadra posiada tytuły biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie:

a) postępowania wodnoprawnego;

b) ochrony przyrody;

c) sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko;

d) sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Od roku 2000 nasi pracownicy posiadają tytuły biegłych z listy wojewody pomorskiego w zakresie:

a) postępowania wodnoprawnego;

b) ochrony przyrody;

c) sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Po cyklu szkoleń pracowników w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pod nadzorem pracowników British Standards Institution, w 1997 roku wprowadziliśmy zasady funkcjonowania zgodne z normą ISO 14000.

Dokumentacja inwestycyjna

Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, realizowana przez każdego uczestnika życia gospodarczego, jeśli jest prawidłowo wpisana w strukturę funkcjonującej organizacji, wpływa pozytywnie na nasze otoczenie a organizacja, w której rozwoju uczestniczymy, ma dobry wizerunek – jest przyjazna środowisku, odpowiada wymaganiom polskiego prawa ochrony środowiska i dyrektywom Unii Europejskiej.

Dla działań realizowanych przez Państwa w cyklu inwestycyjnym oferujemy nasze usługi w zakresie:

Realizacji projektów planów zagospodarowania

– sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego i projektów strategii rozwoju regionalnego;

– sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko projektów polityk, strategii, planów lub programów dotyczących różnych dziedzin gospodarki;

Realizacji przedsięwzięć (nowe inwestycje, modernizacje i rozbudowy, zmiana przeznaczenia obiektów)

– kompleksowa obsługa w zakresie zastępstwa inwestycyjnego, projektowania i nadzorów (w tym nadzorów inwestorskich);

– wykonywanie przedprojektowych studiów wykonalności inwestycji (ze względu na ochronę środowiska – uwarunkowania lokalne i prawne);

– wykonywanie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ekologicznych aspektów stosowanych technologii;

– sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć – do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

– sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnych:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

d) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

e) decyzji – pozwolenie wodnoprawne (wykonywanie urządzeń wodnych, pobór wód podziemnych, rolnicze wykorzystanie ścieków);

f) decyzji przy robotach zmieniających stosunki wodne, polegających na regulacji wód i innych związanych z gospodarką wodną;

g) decyzji zatwierdzająca projekt scalania lub wymiany gruntów;

h) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

– projektowanie monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

– sporządzanie analiz porealizacyjnych przedsięwzięć dla określenia rzeczywistego oddziaływania na środowisko;

– sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

– sporządzanie dokumentacji niezbędnej do tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla istniejących i planowanych przedsięwzięć;

Udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ochrony środowiska

– zastępstwo inwestora – reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym;

– uczestnictwo, w otwartych dla społeczeństwa, rozprawach administracyjnych w postępowaniach o wydanie poszczególnych decyzji;

– udział w negocjacjach ze społecznościami lokalnymi, stronami postępowania administracyjnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

– reprezentowanie inwestorów w nieformalnych spotkaniach stron postępowania w celu prezentacji aspektów środowiskowych projektowanych przedsięwzięć.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wymagania stawiane przez rynek dzisiejszym przedsiębiorstwom wymuszają konieczność minimalizacji kosztów działania. Z kolei wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska są coraz bardziej rygorystyczne, a co za tym idzie są coraz bardziej kosztowne.

Integracja i wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało konieczność spełnienia wymagań i zapisów szeregu dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska. Dochodzą do tego jeszcze inne wymagania – wymagania biznesu "czystego ekologicznie", który obecnie stanowić może bardzo pożądaną i atrakcyjną wizytówkę firmy.

Ofertę związana z dokumentacją eksploatacyjną jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne lub usługowe i wszelkie inne przedsięwzięcia, które funkcjonują w środowisku. Większość z tych organizacji powinna posiadać decyzje administracyjne zezwalające na korzystanie ze środowiska. Decyzje te określają limity ilości i rodzaje substancji, które mogą być wprowadzane do środowiska.

Za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów) należy wnosić opłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę oferujemy nasze usługi w zakresie:

– wykonywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych – pozwoleń na korzystanie ze środowiska:

a) pozwoleń zintegrowanych;

b) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

c) pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

d) pozwoleń wodnoprawnych;

e) innych pozwoleń na korzystanie ze środowiska i analiz związanych np. z emisją hałasu czy też z promieniowaniem elektromagnetycznym;

– a także, ewidencji zanieczyszczeń i odpadów i obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach tych prac oferujemy:

– wykonywanie dokumentacji zgłoszenia instalacji;

– wykonywanie studiów (operatów) ochrony powietrza z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

– wykonywanie inwentaryzacji powstających odpadów i sposobów ich zagospodarowania – studia zagospodarowania odpadów;

– przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki odpadami o:

a) uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;

b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

c) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami;

d) przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

e) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

f) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

– wykonywanie operatów wodnoprawnych w zakresie:

a) poboru wód podziemnych i powierzchniowych;

b) eksploatacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wód podziemnych i powierzchniowych;

c) eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych;

d) odprowadzania oczyszczonych wód opadowych do wód i do gruntu;

e) odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód i do gruntu;

f) budowy i eksploatacji urządzeń wodnych i służących gospodarce wodnej;

– wykonywanie studiów (operatów) ochrony przed hałasem;

– sporządzanie przeglądów ekologicznych – w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez organ ochrony środowiska;

– wykonywanie analiz, opracowań i wdrożenia organizacji w zakresie przygotowania zakładu do przeciwdziałania awariom przemysłowym i ich skutkom:

- karty bezpieczeństwa wyrobów;

- program zapobiegania awariom;

- system bezpieczeństwa zakładu;

- raport o bezpieczeństwie zakładu;

- plan operacyjno-ratowniczy dla zakładu.

Prace badawcze, pomiarowe i studialne

Oferujemy nasze usługi w zakresie prac badawczych, pomiarowych i studiów środowiskowych:

Prace badawcze i pomiarowe

- badania emisji zanieczyszczeń energetycznych i technologicznych;

- badania imisji zanieczyszczeń;

- badania hałasu chwilowego, równoważnego, dawki hałasu i jego analizy widmowej,

- badania jakości wód i ścieków;

- badania kwalifikacyjne odpadów (w tym jakość osadów ściekowych);

- badania jakości gruntów i wód gruntowych;

- usługi z zakresu geologii inżynierskiej wraz z wierceniami zwiadowczymi, dokumentacyjnymi i kontrolnymi;

- badania natężenia pola elektromagnetycznego;

- badania eksploatacyjne kotłów (węglowe, olejowe i gazowe);

Prace analityczne i studia środowiskowe

- analizy wrażliwości i odporności środowiska na wprowadzanie w nim zmian;

- studia ochrony atmosfery z uwzględnieniem liniowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń – możliwości analizy źródeł emisji niezorganizowanych (np. hałdy, place składowe itp.) dla obszarów przemysłowych, miast, regionów;

- studia ochrony przed hałasem;

- studia i analizy z zakresu zagospodarowania odpadów i ścieków;

- studia z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego – w tym ocena możliwości migracji zanieczyszczeń;

- oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;

- studia ekologicznej wykonalności - doradztwo obliczeniowo-informacyjne przy podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony środowiska o strategicznym dla przedsiębiorstwa czy regionu znaczeniu (polityka ekologiczna, finansowanie, stan prawny, stan techniki, urządzenia);

Doradztwo techniczne i projektowanie

Proponujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem urządzeń i technik ochrony środowiska. Gwarantujemy skuteczność techniczną proponowanych przez nas rozwiązań przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zastosowania (stosujemy w praktyce zasady „czystszej produkcji” i ograniczenia stosowania urządzeń tzw. „końca rury”).

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX

Adres: Jana Matejki 6, 80-232 Gdańsk

Nr telefonu: 583452062 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Pokaż więcej