Powrót do kalendarium Ostatnia aktualizacja: 2017-07-25
XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD

Komunikat nr 2
Jubileuszowa konferencja organizowana w roku obchodów 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

ORGANIZATORZY:
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
CANADIAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERING (CSCE)

WSPÓŁPRACA:
GRUNDFOS POMPY
SEEN TECHNOLOGIE

PATRONAT HONOROWY:
JM REKTOR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ ANDRZEJ ŁODYGOWSKI

PATRONAT NAUKOWY:
SEKCJA INŻYNIERII SANITARNEJ KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN
POLSKI KOMITET INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION

Pracami Komitetu Naukowego kieruje Prezydium w składzie:

Marek M. Sozański, Polska - przewodniczący
Zbysław Dymaczewski - Polska- wiceprzewodniczący
Maria Elektorowicz, Kanada
Joanna Jeż - Walkowiak, Polska- sekretarz naukowy
Marian Kwietniewski, Polska
Jacek Mąkinia, Polska
Tomasz Mróz, Polska
Jan A. Oleszkiewicz, Kanada
Janusz Rak, Polska
Kazuhiro Takamizawa
Andrzej Urbaniak, Polska
Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje:
Jan F. Lemański – prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS

TEMATYKA KONFERENCJI

Zarządzanie systemami zaopatrzenia w wodę i ochrony wód to bardzo obszerna problematyka, obejmująca zintegrowany i złożony układ czynników decyzyjnych, mających charakter biologiczny, chemiczny, środowiskowy, techniczny, ekonomiczny, prawny i społeczny. Trudno jest przecenić wpływ zdrowej i czystej wody na rozwój cywilizacji, w tym na higienę i zdrowie publiczne, stąd też i znaczenie systemów zaopatrzenia w wodę oraz ochrony wód pozostaje w ścisłej relacji do tego fundamentalnego znaczenia wody. Dużo zainteresowanie tematyką konferencyjną wynika także z wyjątkowego nasilenia inwestycji w zakresie modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków, których ilość i zakres w dwóch ostatnich dekadach nie znajduje odniesienia w dotychczasowej historii rozwoju infrastruktury komunalnej naszych miast. Powyższe fakty znajdują odzwierciedlenie w przyjętym zakresie merytorycznym obecnej edycji konferencji obejmującym następujące tematy:

Hydrogeologia i hydrologia ujęć wód komunalnych
Ujęcia wody, jakość wód powierzchniowych i podziemnych
Infiltracja jako proces uzdatniania i wzbogacania zasobów wód podziemnych
Procesy, technologie i urządzenia zakładów uzdatniania wody
Dezynfekcja wody, metody, efekty, zagrożenia
Dystrybucja wody, stabilność biologiczna i chemiczna wody
Pompownie i przewody wodociągowe
Monitorowanie, kontrola i automatyzacja w systemach zaopatrzenia w wodę oraz unieszkodliwiania ścieków
Sieci kanalizacyjne, hydraulika, przemiany biologiczne
Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
Procesy, technologie i urządzenia oczyszczalny ścieków
Modele osadu czynnego
Inżynieria bioreaktorów
Oczyszczalnie ścieków: bilanse energii, odzysk wody i surowców
Gospodarka osadami z oczyszczania wody i ścieków
Ochrona wód na terenach miejskich, wody opadowe
Aspekty prawne i problemy ekonomiczne w inżynierii środowiska

PRZESŁANIE DO POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW

Od połowy lat 90-tych XX wieku kolejne edycje naszej konferencji w opinii uczestników mają już charakter międzynarodowego forum dyskusyjnego, przedstawiającego aktualne osiągnięcia naukowe, rozwiązania inżynierskie, uwarunkowania ekonomiczne oraz uregulowania prawne. Uczestnicy kolejnych spotkań byli świadkami jak bardzo w tym okresie zmieniała się metodyka formułowania i rozwiązywania zadań stawianych systemom zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, a podejmowanie trafnych decyzji w tym zakresie stawało się coraz trudniejsze z uwagi na dużą dynamikę zmian zachodzących w teorii oraz w praktyce projektowania i eksploatacji tych systemów w ekonomii i przepisach prawnych.

Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne, tym razem jubileuszowe, spotkanie w 2018 roku zgodnie z dotychczasową tradycją zaowocuje wysokim poziomem nadesłanych referatów, dyskusją i wymianą poglądów, a jubileuszowy charakter konferencji będzie skłaniać do refleksji i podsumowań odnośnie dotychczasowych osiągnięć, jak również stanowić będzie okazję do wyrażenia własnych opinii dotyczących prognoz i kierunków dalszego rozwoju. W konieczności sprostania oczekiwaniom, serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji: pracowników nauki, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, projektantów, inwestorów, eksploatatorów, producentów, menagerów, ekonomistów, prawników i wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką. Oczekujemy w czerwcu 2018 r. w Poznaniu na kolejnej, tym razem jubileuszowej XXV edycji naszej konferencji.

ARTYKUŁY/PUBLIKACJE

Zgłoszenie artykułu powinno zawierać imię i nazwisko autora (autorów), adres uczelni/firmy/instytucji, e-mail oraz tytuł ze streszczeniem (do 500 słów). Akceptacja artykułu zostanie dokonana na podstawie przesłanego streszczenia. Streszczenie powinno być napisane w edytorze tekstu pracującym pod systemem Windows oraz przesłane na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji w formie elektronicznej, ewentualnie pocztą w formie wydruku nie później niż do 15 listopada 2017 r. Powiadomienie o akceptacji artykułu będzie przesłane do autorów do dnia 15 grudnia 2017 r., wraz z informacją o sposobie jego przygotowania. Już dzisiaj informujemy, że stosownie do postulatów uczestników poprzednich konferencji rysunki i tabele w artykułach polskojęzycznych powinny posiadać opisy w języku polskim i angielskim.

Nadesłane artykuły będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego i zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Artykuły wyróżniające się zostaną przez Komitet Naukowy skierowane do publikacji w renomowanych czasopismach, których listę podamy w następnych komunikatach. Warunkiem publikacji będzie uzyskanie pozytywnej oceny i uiszczenie opłaty konferencyjnej.

W czasie trwania Konferencji już tradycyjnie będą wręczane nagrody AQUARINA (nagroda PZITS-SEEN im. doc. Krzysztofa Lipińskiego) za wybitne osiągnięcia z zakresu tematyki konferencyjnej, przyznawane przez Kapitułę.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Konferencji mają zarezerwowane noclegi w następujących hotelach:
• HOTEL IBIS POZNAŃ CENTRUM – ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań
• HOTEL HP PARK POZNAŃ - ul. Baraniaka 77, 61-131 Poznań

Rezerwacji dokonują uczestnicy we własnym zakresie na podstawie druków potwierdzenia rezerwacji, według specjalnych, wynegocjowanych cen.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2017 r. na adres sekretariatu oraz wniesienie opłaty w wysokości:
1 600 zł + 23% VAT

Do dnia 31 maja 2018 r. w wysokości:
1800 zł + 23% VAT

Kategoria wydarzenia:

Konferencje

Terminy wydarzenia

Organizator

.

Nr telefonu: (61) 853 72 96 Pokaż numer
Faks: (61) 853 72 52 Pokaż numer
Adres e-mail: poznan@pzits-cedeko.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Subskrybuj newsletter

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe