Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08
Oczyszczalnie biologiczne BIO-HYBRYDA

Zastosowanie oczyszczalni biohybryda

Oczyszczalnie ścieków typu BIO-HYBRYDA przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i niektórych przemysłowych (takich, których skład jest zbliżony do składu ścieków bytowych tzn. nie zawierają one zanieczyszczeń blokujących procesy biologiczne).

System ten stanowi najlepsze rozwiązanie problemu gospodarki ściekami dla:

 • budownictwa jednorodzinnego,
 • szkół,
 • ośrodków zdrowia,
 • hoteli,
 • restauracji,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • oraz wielu innych obiektów znajdujących się na terenach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej.

Zalety oczyszczalni Bio-hybryda

Zgodnie z zapisem w instrukcji obsługi urządzenia możemy wyczytać następujące treści:

 1. Gwarancja producenta mówiąca, iż oczyszczalnia jest praktycznie bezobsługowa, a proces oczyszczania stabilny i trwały oraz, że ściek zostanie oczyszczony w 97 procentach .
 2. Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)
 3. Oczyszczone ścieki możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać je np. do nawadniania ogrodu. W związku z tym, że ściek jest oczyszczony w bardzo wysokim stopniu, żywotność drenażu lub pola rozsączającego jest szacowana na około 100 lat. Jest ona tak długa, ponieważ odbiornik ścieków, czyli grunt, nie kolmatuie się niedoczyszczonym ściekiem.
 4. Oczyszczalnie można montować w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, oraz w nietypowych lokalizacjach np. pod ciągami komunikacyjnymi, w zboczach wzgórz.
 5. Produkty posiadają dziesięcioletnią gwarancję producenta, co pozwala klientowi poczuć się bezpiecznie i komfortowo podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej.
 6. Podczas pracy oczyszczalni nie stwierdza się nieprzyjemnych zapachów i głośnych dźwięków.
 7. Wyjątkowa trwałość zbiornika, odporność na substancje zawarte w ściekach i upływ czasu (elementy składowe oczyszczalni wykonane z trwałych, niekorodujących materiałów)
 8. Inwestując w naszą technologię w dużym stopniu przyczyniają się państwo do ochrony środowiska naturalnego, oraz zachowania czystych pokładów gruntowych wód pitnych.

 

zasada działania oczyszczalni Bio-hybryda

Oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA są hybrydami pracującymi w oparciu o fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. System ten w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.

Pierwszym etapem pracy urządzenia jest zachodzące w osadniku wstępnym oczyszczanie mechaniczne. Podlegają mu substancje nierozpuszczalne, czyli ciała stałe zawieszone w ściekach. Wykorzystuje się tu procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń (sedymentacji) i wznoszenia (flotacji). Sedymentacja tych cząstek jest procesem na tyle powolnym, że usuwanie powstającego w jej wyniku osadu wymagane jest tylko raz na rok. Rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy (głównie bakterie i pierwotniaki) jest znacznie przyśpieszony w warunkach tlenowych, toteż złoże biologiczne podlega odżywianiu i dotlenianiu przez zanurzenie w wypełnionej ściekami komorze reaktora biologicznego i napowietrzanie. W konstrukcji złóż wykorzystano zdolność bakterii do tworzenia biofilmów. Zasada działania produkowanego przez naszą firmę bioreaktora ze złożem biologicznym opiera się na doprowadzeniu do wytworzenia biofilmu i wykorzystaniu go do oczyszczania ścieków. Podstawą złoża jest wypełnienie zbudowane z tysięcy wolnopływających, specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych.

1. Osadnik wstępny (OWS), 2. Reaktor biologiczny (RB), 3. Osadnik wtórny (OWT)

W wyniku kontaktu ścieków z wypełnieniem zawieszone w nich bakterie aerobowe przytwierdzają się do kształtek i zaczynają je kolonizować. Po pewnym czasie (około 2 tyg.) złoże uzyskuje pełną różnorodność mikrobiologiczną i drobnoustroje mogą rozkładać zawarte w ściekach związki. Część dostarczonych zanieczyszczeń utleniają, z wydzieleniem wody i dwutlenku węgla, a pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się czyli przyrostu żywej masy złoża. Dynamika układu biologicznego w złożu i jego skład gatunkowy są porównywalne do osadu czynnego, jednak złoże jest o wiele bardziej stabilne. Jego mikroflora jest bardzo bogata i indywidualna dla danej oczyszczalni (zależy od składu ścieków, ich temperatury itp.).
Układ w złożu tworzy się nieco wolniej niż w przypadku osadu czynnego, ale warunkuje to jego stabilność i pozwala np. znaleźć w nim bakterie zdolne do usuwania substancji trudno degradowanych (wymagają długiego wieku błony), co z kolei przekłada się na wyższą jakość oczyszczonych ścieków. W ostatniej komorze oczyszczalni odkłada się osad biologiczny, który jest zwrotnie przepompowywany przez pompę mamutowa do komory pierwszej, a pozostająca nad nim oczyszczona (97%) woda pościekowa zostaje odprowadzona do odbiornika. Dzięki zastosowanej technologii oczyszczalnia nie reaguje na nieregularny dopływ ścieków, ponieważ złoża biologicznego jest zawsze ta sama właściwa ilość.

 

zasady montażu zbiornika oczyszczalni Bio-hybryda

Zbiornik oczyszczalni powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nie narażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Włazy rewizyjne powinny wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępne w stopniu umożliwiającym dojazd i okresową obsługę techniczną taboru asenizacyjnego. Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA może być montowana na głębokości maksymalnie 1,2 m.

Miejsce planowanego montażu oczyszczalni należy oznaczyć i usunąć z niego wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni należy wykonać szerokoprzestrzenny wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową oczyszczalni, wymagany spadek to 2,5% (różnica poziomów: 2,5 cm na długości 1 mb). Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunków zabezpieczających).W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej( z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go 10-centymetrową warstwą podsypki piaskowej (w trudnych warunkach np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

Opis techniczy

 1. Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1,0 m)
 2. Osłona stabilizacji przepływu – deflektor
 3. Dyfuzor rurowy drobnopęcherzykowy
 4. Pompa mamutowa (Transportuje osad z komory klarowania do komory pierwszej)
 5. Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni ?110
 6. Otwory wentylacyjne ?70
 7. Przewód elektryczny doprowadzający zasilanie (3 razy 1,5 ziemny)
 8. Dopływ ścieków - przyłącze standardowe ?160.
 9. Doprowadzenie powietrza do dmuchawy i całego układu.
 10. Złoże biologiczne (niewielkie polietylenowe kształtki, na których osadzają się mikroorganizmy).
 11. Pompa powietrza (zbudowana na elektromagnesie, mały pobór energii).
 12. Wyłącznik czasowy sterujący pracą oczyszczalni jest prosty i skuteczny. (Uruchamia system napowietrzający w precyzyjnie określonych odstępach czasu. Ustawiony fabrycznie – nie regulować.)
 13. Rozdzielacz powietrza z zaworami. Ustawiony fabrycznie – nie regulować.)
 14. Wolno pływający osad czynny (biomasa w formie zawiesiny)

Na tak przygotowanym dnie wykopu należy ustawić zbiornik, dokładnie wypoziomować go wzdłuż osi podłużnej i dokonać połączenia z systemem kanalizacji wewnętrznej (rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV fi 160 , a wylotowa fi 110). Średnica rur kanalizacji wewnętrznej może różnić się od średnicy przekroju króćca wlotowego zbiornika – w takich przypadkach należy zastosować odpowiednie redukcje. W tej fazie montażu reguluje się także wysokości włazów teleskopowych w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest zalanie zbiornika niewielką ilością wody w celu jego dociążenia i ponowne wypoziomowanie.

Teraz można przystąpić do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni między ścianą wykopu a korpusem oczyszczalni i zagęszczanie każdej 30-40cm warstwy do Jmin=0,97. Jako zasypki używamy gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę aby nie zawierał on dużych kamieni i brył, z wyjątkiem kilku przypadków: gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienid grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek żółty, natomiast kiedy montaż ma miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych) należy zastosowad dodatkowe zabezpieczenie w postaci zbrojonej płyty dociążającej o grubości 15 cm lub posadowid oczyszczalnię na takiej głębokości aby masa znajdującej się nad zbiornikiem warstwy gruntu była większa od jego wyporności.

W przypadku instalacji oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych (grunty niestabilne, wysoki poziom wód gruntowych, grunty nieprzepuszczalne uniemożliwiające wsiąkanie wody) proponujemy alternatywne warianty montażu i dodatkowe zabezpieczenia

Montaż przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku instalacji dużych oczyszczalni (o pojemnościach powyżej 8000l) w gruncie o wysokim poziomie zwierciadła wód podziemnych. Polega na posadowieniu zbiornika na 20-centymetrowej grubości podsypce z suchego betonu 1/5 i dociążeniu go od góry około 80 cm warstwą gruntu rodzimego. Obciążenie gruntem zabezpiecza przed przemieszczaniem się korpusu oczyszczalni ku powierzchni.

Montaż pod ciągami jezdnymi (samochody osobowe)

Zbiornik oczyszczalni bez dodatkowych wzmocnień można sytuować jedynie pod pieszymi ciągami komunikacyjnymi. Oto wariant umożliwiający montaż oczyszczalni pod ciągami jezdnymi (np. podjazd do garażu). Instalacja polega w tym przypadku na posadowieniu zbiornika na podsypce z suchego betonu 1/15 o miąższości co najmniej 20 cm i obsypaniu go gruntem sypkim do górnej granicy części walcowej. Na wysokości podstaw włazów rewizyjnych należy wylad zbrojoną płytę betonową o grubości min. 15 cm.

Montaż instalacji elektrycznej.

W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wchodzi jednostka sterownicza znajdująca nad komorą OWT pod pokrywą włazu rewizyjnego. Jest w niej zainstalowana pompa powietrza, która wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V. Przyłącze elektryczne powinien wykonad elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Zaleca się aby instalacja elektryczna była realizowana na oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem różnicowo-prądowym 8A ze zwłoką 30ms.

 

Certyfikat, zgodność z normą en 12566-3 A1: 2009

Deklaracja zgodności jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w budownictwie. Kopii deklaracji zażądają od Państwa m.in. urzędnicy w Starostwie Powiatowym podczas procedury zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym być może będą sie Państwo ubiegać o dofinansowanie inwestycji. Po wybudowaniu oczyszczalni deklaracja będzie potrzebna dla inspektora nadzoru budowlanego podczas odbioru technicznego domu, a w przypadku kontroli także dla sanepidu i inspektoratu ochrony środowiska.

Zawsze przed dokonaniem zakupu należy prosić sprzedawcę o okazanie kopii dokumentów dopuszczających oczyszczalnię do obrotu. Pojawienie się odmowy powinno być dla Państwa sygnałem ostrzegawczym i motywacją do sprawdzenia czy interesujący Państwa produkt posiada wymaganą prawem deklarację zgodności.

W Normie EN 12566-3 możemy znaleźć wzór wg. którego wystawiane są wszystkie deklaracje zgodności w Europie. Wzór deklaracji pozwala na łatwą identyfikację dokumentów sfałszowanych i wystawionych bezpodstawnie. Poniżej znajdą Państwo spis elementów, które MUSZĄ zostać umieszczone na prawidłowo wystawionej deklaracji zgodności - dokument pozbawiony którejkolwiek z wymienionych pozycji nie powinien budzić Państwa zaufania.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Adres: ul. Kraszewskiego 3/17, 41-218 Sosnowiec

Nr telefonu: 508 - 864 - 522 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl