Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-18
Separatory Koalescencyjne

W wysokosprawnych separatorach koalescencyjnych oddzielanie zanieczyszczeń ropopochodnych następuje dzięki zjawisku grawitacyjnego rozdziału olejów i wody, które dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencji i sorpcji (ESK-S). Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Konstrukcja separatora zapewnia uspokojenie przepływu zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wodę. Lżejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne wypływają na powierzchnię, gdzie gromadzą się, tworząc warstwę. Niewielkie krople oleju mineralnego, które nie mają odpowiedniej siły wyporu, w trakcie przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe krople (koalescencja), co ułatwia ich rozdział grawitacyjny. Zatopiony wylot uniemożliwia wydostanie się odseparowanych zanieczyszczeń do odbiornika.

Z uwagi na szerokie zastosowanie wysokosprawnych separatorów koalescencyjnych dostępne są wersje dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z warunków instalacji:

 • wysokosprawny separator koalescencyjny ESK, PSK II
 • wysokosprawny separator kolaescencyjny z by-passem ESK-B
 • wysokosprawny separator z zamknięciem na dopływie ESK-E
 • wysokosprawny separator koalescencyjny z sorbentem ESK-S
 • systemy połączone z separatorami koalsecencyjnymi (z regulatorami, z pompownią i osadnikiem).

Do wyposażenia standardowego urządzenia należy kolumna do separacji koalescencyjnej wraz z instalacją odcinającą odpływ ścieków po przekroczeniu dopuszczalnej pojemności magazynowania oleju w separatorze. Zadaniem zamknięcia pływakowego na odpływie jest również zabezpieczenie zgromadzonych substancji ropopochodnych przed wymywaniem do odpływu.

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej oraz polimerów wyróżniających się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Rury wlotowe i wylotowe wewnątrz separatora ESK-E wykonane są ze stali nierdzewnej (urządzenie przeznaczone dla Energetyki).

Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową.

Separatory koalescencyjne z by-passem

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z wewnętrznym obejściem hydraulicznym (by-passem) są wyposażone w precyzyjny system regulacji przypływu ścieków, który kontroluje w sposób ciągły ich dopływ do wnętrza urządzenia. System ten zapewnia optymalną pracę układu koalescencyjnego (maksymalną efektywność oczyszczania). System by-pass Ecol-Unicon chroniony jest prawem patentowym (nr zgłoszenia P393813).

Zanieczyszczone wody deszczowe wpływają rurą wlotową i dalej, poprzez skierowany pionowo w dół wlot, kierowane są do wnętrza separatora. Znajdująca się wewnątrz rury obejściowej krawędź przelewowa zapewnia skierowanie przepływu nominalnego do separatora. Dodatkowo ilość ścieków wpływających do separatora jest regulowana za pomocą zespolonego zamknięcia pływakowego. Przepływ o większym natężeniu od nominalnego nie jest oczyszczany, a w wyniku zamknięcia wlotu przez pływak zespolony kierowany jest do rury obejściowej.

Separatory koalescencyjne z sorbentem

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z sorbentem (ESK-S i ESK-HS) charakteryzuje bardzo wysoka efektywność oczyszczania ścieków poprzez wspomaganie separacji efektem sorpcyjnym.

Hydrofobowy materiał, z którego wykonany jest sorbent, efektywnie absorbuje i skutecznie zatrzymuje krople oleju, które nie uległy koalescencji. Z uwagi na wysoką skuteczność oczyszczania ścieków (Tab. 3) separatory koalescencyjne z sorbentem zalecane są w przypadku szczególnie wrażliwych odbiorników (np. obszary Natura 2000).

Separatory koalescencyjne z zamknięciem na dopływie

Wysokosprawne separatory koalescencyjne ESK-E mają wyposażenie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej spełniające wymagania przemysłu i energetyki ze względu na wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność chemiczną. Standardowym wyposażeniem jest zamknięcie na wlocie, które automatycznie odcina dopływ w przypadku podpiętrzenia ścieków w urządzeniu. Podpiętrzenie może wystąpić w wyniku przekroczenia dopuszczalnej pojemności magazynowania oleju, zbyt dużego natężenia dopływających ścieków lub zamknięcia odpływu.

Współpraca separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Osadnik może występować samodzielnie lub jako zintegrowany z separatorem koalescencyjnym produkowany w dwóch wersjach:

 • osadnik poniżej kolumny koalescencyjnej – typowe oznaczenie H (np. ESK-H, ESK-BH)
 • osadnik w pierwszej części oddzielony od kolumny koalescencyjnej przegrodą (PSK-V II).

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową

Separatory koalescencyjne w systemach przelewowych z regulatora

Zastosowanie regulatorów umożliwia skuteczną ochronę podczyszczalni ścieków deszczowych przed przeciążeniem wynikającym z przyjęcia spływów nawalnych. Systemy przelewowe opracowane przez Ecol-Unicon są indywidualnie dobierane i składają się z:

 • studzienki rozdziału z regulatorem przepływu dostosowanym do przepustowości urządzeń podczyszczających
 • studzienki połączeniowej
 • przelewu zewnętrznego o średnicy i spadku dostosowanym do przyjęcia maksymalnych spływów deszczowych

W przypadku układów podczyszczających, przed którymi zainstalowana została komora rozdziału z regulatorem przepływu i rurociągiem by-passowym, istotne jest, aby komora umożliwiała prawidłowy rozdział ścieków. Przepływ nominalny ze zlewni Qnom powinien być w całości oczyszczony oraz przy dopływie maksymalnym ze zlewni Qmax separator powinien być chroniony przed przeciążeniem hydraulicznym. Właściwie dobrany regulator przepływu zapewnia uzyskanie Qreg = Qnom w dwóch punktach A i B. Wysokość dna rury by-passowej (lub góry krawędzi przelewowej) powinna znajdować się na rzędnej H ≥ HA, co zapewnia, że przepływ kierowany na układ podczyszczania będzie wynosić Qreg. Wraz ze wzrostem dopływu ścieków wzrasta poziom piętrzenia do wysokości H = HB i przez regulator kierowany jest przepływ mniejszy od Qreg, co zabezpiecza urządzenia przed przeciążeniem hydraulicznym. Przepływ o większym natężeniu od Qreg kierowany jest do rurociągu by-passowego.

Separatory koalescencyjne z komorą osadową i pompownią

Separatory PSKKP II spełniają jednocześnie funkcje osadnika, separatora i pompowni. Scalenie trzech urządzeń w jeden układ oszczędza miejsce i skraca czasu montażu. Separatory kompaktowe najczęściej instalowane są w garażach, parkingach podziemnych oraz innych obiektach z rozbudowaną infrastrukturą podziemną.

Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne rozprowadzenie w komorze osadowej. Cięższe od wody zanieczyszczenia stałe sedymentują i gromadzą się na dnie komory. Pozbawione zawiesiny ścieki przepływają do komory separacji, gdzie następuje oddzielenie substancji ropopochodnych w wyniku grawitacji oraz koalescencji i ich magazynowanie. Oczyszczone ścieki przedostają się do komory pompowej przez zatopiony wylot, skąd odpompowywane są do kanalizacji lub odbiornika. W przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości magazynowanego oleju odpływ blokowany jest zamknięciem pływakowym.

Korpus separatora wykonany jest z PE-HD i wyposażony jest w 3 włazy rewizyjne ∅ 600. Dopasowanie położenia włazów do poziomu terenu dokonuje się za pomocą nadstawek o odpowiedniej wysokości (standard 500 mm).

Stosowane są pompy zatapialne, których typ uzależniony jest od wymaganej wydajności oraz wysokości podnoszenia. Standardowo urządzenie wyposażone jest w zawór zwrotny i zasuwę odcinającą. Szczegóły techniczne znajdują się na karcie katalogowej urządzenia.

Z uwagi na materiał korpusu urządzenia posadowienie zależne jest od warunków gruntowo-wodnych:

 • brak wody gruntowej – grunty nośne

W dnie wykopu należy wykonać podbudowę z chudego betonu grubości min. 10 cm.

 • brak wody gruntowej – grunty nienośne

Warunki posadowienia powinien określać projekt techniczny.

 • występowanie wody gruntowej – grunty nośne

Dno wykopu w miejscu posadowienia separatora należy przygotować, wykonując płytę kotwiąca z betonu klasy min. C12/15 grubości 15÷20 cm. Należy do niej kotwić opaski obejmujące separator (pasy poliestrowe lub stalowe).

 • występowanie wody gruntowej – grunty nienośne

Warunki posadowienia powinien określać projekt techniczny.

 • lokalizacja w terenie najezdnym

Dla lokalizacji w terenie najezdnym lub w przypadku płytkiego posadowienia zbiornika należy wykonać odciążającą płytę żelbetową przenoszącą obciążenia poza zbiornik.

Dobór separatora

Dobór separatorów polega na dopasowaniu typoszeregu separatora z karty katalogowej do wartości wyliczonych przepływów ze zlewni (Qnom i Qmax) przy spełnieniu określonych warunków hydraulicznych. Wartość przepływu urządzenia Qnom urządzenia należy przyjąć równą lub wyższą od wyliczonych wartości przepływów ze zlewni.

Więcej informacji:

www.ecol-unicon.com
www.facebook.com/Ecol.Unicon
www.youtube.com/user/EcolUnicon

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl