empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02
Separatory polietylenowe substancji ropopochodnych i komory neutralizacji

Separatory substancji ropopochodnych typ: OIL

Zastosowanie - separatora substancji ropopochodnych: urządzenie przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, dróg, stacji benzynowych, oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów z miejsc składowania części pojazdów itd.

Zasada działania: separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Norma PN-EN 858 dzieli separatory standardowe na dwie grupy:

  • Klasa I - separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l
  • Klasa II - separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika.

Dobór urządzeń:
Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 dobór separatora substancji ropopochodnych sprowadza się do wyliczenia jego przepływu. Wydajność separatora określa maksymalny przepływ, dla którego zostanie dotrzymana zakładana w normie redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. Ogólna formuła doboru separatorów według normy PN-EN 858: NS = (Qr + fx x Qs) x fd gdzie:
NS - wielkość nominalna
Qr - nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s
Qs - maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s
fd - współczynnik gęstości
fx - współczynnik utrudnienia separacji

Konieczne jest zwiększenie wielkości separatora w przypadku wystąpienia warunków utrudniających separację. Może to być spowodowane przez kilka czynników, np. przez obecność detergentów. Gdy nie jest możliwe zbadanie ilości ścieków z kranów to wartość Qs powinna być obliczana jako suma przepływów z poszczególnych punktów.
Myjnie
- dla każdej myjni należy przyjmować 2 l/s, zaś na każdy następny 1 l/s ścieków. Jeżeli agregat wysokociśnieniowy jest używany łącznie z myjnią automatyczną to należy przyjmować dla niego 1 l/s ścieków.

Dla ścieków deszczowych wielkość separatora zależy od powierzchni i natężenia obliczeniowego deszczu. Dla większości obszaru Polski, z wyjątkiem terenów górzystych, zaleca się przyjmować: 150 l/s /ha
Montaż:
Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Ich instalacja polega na:

  • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
  • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub przemysłowej
  • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

Konserwacja separatorów: Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą i ustawić zawór pływakowy w pozycji roboczej.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

EKO ROTO SP. Z O.O.

Adres: Przemysłowa 8, 96-300 Żyrardów

Nr telefonu: 530 695 435 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl