Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-09-06

Powrót do kalendarium
Gminne systemy gospodarki odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Przegląd aktualnego stanu prawnego, w tym ustawy z dn. 19.07.2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla sektora wodkan i komunalnego

Koszt szkolenia:
590 zł, od każdej kolejnej osoby 490 zł
Czas trwania:
10:00-16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Adresaci szkolenia: przedstawiciele zakładów komunalnych, wodociągowo- kanalizacyjnych, przedstawiciele urzędów gmin oraz urzędów miejskich, pracownicy urzędów gminy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska, zakładów odbierających i transportujących odpady oraz innych podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK), pracownicy starostw, urzędów marszałkowskich

Dnia 19 lipca 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wejście w życie nowych regulacji będzie oznaczało kolejną rewolucję gminnych systemów gospodarki odpadami. Należy bowiem zauważyć, iż ustawodawca nakłada na rady gmin obowiązek dostosowania dotychczasowych uchwał rady gminy wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, do nowych regulacji prawnych.
Obok noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na uwagę zasługują również inne zmiany związane z gospodarką odpadami. Mianowicie, 5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosków o zmianę zezwoleń i pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, który to obowiązek został nałożony na mocy ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.). Należy przy tym zauważyć, że nowe regulacje doprowadziły do zaostrzenia wymagań wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. I tak, ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązek uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych, a także wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Nie dopełnienie powyższych wymagań zagrożone jest natomiast daleko idącymi sankcjami, łącznie z wygaśnięciem decyzji odpadowych.

Mając na uwadze niezwykle szeroki zakres zmian, a przede wszystkim skalę wyzwań, które czekają gminy oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze gospodarki odpadami, przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przybliżenie w przystępnej formie aktualnego stanu prawnego. Ponadto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy gminami, a także przedsiębiorcami działającymi w obszarze gospodarki odpadami

PROGRAM:

Cześć I – analiza przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ok. 4h)
• Analiza zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
o zamówienia in house oraz przetargi na odbiór odpadów z terenów zamieszkanych, niezamieszkanych i mieszanych;
o elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości;
o nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przepisy dotyczące kompostników;
o zmiany w obszarze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym tryb naliczania opłaty podwyższonych za nieprowadzenie segregacji odpadów;
o nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych;
o nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnia utrzymanie czystości i porządku;
o analiza obowiązkowych zmian w uchwałach odpadowych obowiązujących na terenie gminy;
o zmiany dotyczące sprawozdawczości oraz w obszarze przepisów karnych;
o analiza przepisów przejściowych.

Cześć II – zmiany systemowe w ustawie o odpadach i innych ustawach (ok. 2h)
• Analiza zmian w ustawie o odpadach, w tym:
o regiony gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej, w tym kwestia przemieszczania odpadów;
o zmiany w wojewódzkich planach gospodarki odpadami komunalnymi;
o los prawny uchwał wykonawczych;
o instalacja komunalna jako „spadkobierca" regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;
o nowe zasady i terminy magazynowania odpadów;
o zmiany dotyczące monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
o nowa kompetencja wójta (burmistrza / prezydenta miasta) do wydania decyzji zobowiązującej do usunięcia odpadów;
o zakaz przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania.
• Analiza zmian w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym:
o zmiany dotyczące opłaty recyklingowej.
• Analiza zmian w innych ustawach.

Dyskusja i pytania do prowadzącego (ok. 0,5h)

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha

Nr telefonu: 22 837 75 94 Skopiuj

Nr telefonu: 506 335 666 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...