empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-09-06

Powrót do kalendarium
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 i 2020 r.

praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

Koszt szkolenia:
590 zł, od każdej kolejnej osoby 550 zł
Czas trwania:
10:00-16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Terminy i miejsca szkoleń:
25 października 2019 r. Warszawa
30 października 2019 r. Katowice

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad rozliczania akcyzy od biogazu oraz od energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną istotne dla firm wodociągowych zmiany w akcyzie wprowadzone w 2018 r. i w 2019 r., a także zmiany planowane. Przedstawione zostaną także wybrane regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych i energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym:
a) źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego (ustawa, rozporządzenia),
b) pojęcie nabywcy końcowego,
c) definicja sprzedaży energii elektrycznej,
d) znaczenie posiadania koncesji w zakresie energii elektrycznej na gruncie podatku akcyzowego,
e) zarys najważniejszych zmian przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą energii elektrycznej i biogazu,
f) terminy wejścia w życie kolejnych zmian w przepisach.

2. Najważniejsze zmiany w akcyzie w 2018 r. i 2019 r. w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy) – nowelizacja szczególnie istotna dla firm wodociągowych,
d) wprowadzenie dla przemieszczeń części wyrobów akcyzowych objętych stawką „zero" oraz dla przemieszczeń wyrobów zwolnionych Systemu (EMCS PL2),
e) objęcie od 1.11.2019 r. akcyzą preparatów smarowych o kodzie CN 3403 – omówienie konsekwencji wprowadzenia tej zmiany dla firm wodociągowych (aktualizacja AKC-R, obowiązki ewidencyjne),
f) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących - wymogi, zgłoszenia w okresie przejściowym.

3. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) aktualizacja zgłoszenia AKC-R w przypadku firm wodociągowych – omówienie poszczególnych przypadków,
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy możliwe jest stosowanie papierowego dokumentu dostawy w 2019 i w 2020 r.?

4. Opodatkowanie akcyzą biogazu i gazu ziemnego:
a) stawka akcyzy dla biogazu i gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe,
b) stawka akcyzy dla biogazu zużywanego w tzw. pochodni,
c) czy zużycie biogazu w procesie osuszania osadów jest traktowane jako zużycie na cele opałowe?
d) czy producenci biogazu mają obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego?
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

5. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw) wprowadzone w życie od 1.09.2019 r.:
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych za pomocą systemu SENT),
c) termin wejścia w życie nowelizacji, wyjątki, regulacje przejściowe.

6. Zwolnienia od akcyzy dla biogazu:
a) warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej,
b) czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła?
c) zwolnienie od akcyzy dla biogazu zużywanego przez zakłady energochłonne,
d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji zużycia biogazu na cele objęte zwolnieniem od akcyzy,
e) najnowsze orzecznictwo dotyczące zwolnień od akcyzy dla biogazu.

7. Obowiązki związane z posiadaniem statusu finalnego nabywcy gazowego:
a) zasady i sposób rozliczenia akcyzy,
b) czy finalny nabywca gazowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji produkowanego i zużywanego biogazu?

8. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) zasady rejestracji jako pośredniczący podmiot gazowy,
b) obowiązki ewidencyjne,
c) sposób rozliczenia akcyzy przez pośredniczący podmiot gazowy.

9. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

10. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:
a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,
b) straty energii elektrycznej.

11. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:
a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,
b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,
c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.

12. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej:
a) nowa stawka akcyzy od 1.01.2019 r.,
b) reguły postępowania w okresie przejściowym.

13. Zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów (omówienie aktualnych przepisów oraz stanu prawnego obowiązującego w latach poprzednich):
a) warunki korzystania ze zwolnienia,
b) jak liczyć moc generatorów objętych zwolnieniem - czy należy sumować moc generatorów na biogaz i na olej napędowy?
c) czy możliwe jest objęcie zwolnieniem od akcyzy zużycia energii elektrycznej produkowanej w generatorach napędzanych biogazem?

14. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą,
f) czy energia produkowana w małych generatorach powinna być ewidencjonowana?

15. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
b) energia zużywana w procesie produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
e) przegląd orzecznictwa dotyczącego zwolnień od akcyzy.

16. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:
a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,
b) zwolnienie dla olejów smarowych,
c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, cele objęte zwolnieniem),
d) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2,
e) czy możliwe jest stosowanie papierowego dokumentu dostawy w 2019 r. i w 2020 r.?

17. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów gazowych:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

18. Przegląd najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające tylko koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
b) refakturowanie energii elektrycznej,
c) ewidencja energii elektrycznej,
d) stawka akcyzy na biogaz,
e) faktury korygujące a podatek akcyzowy.

19. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych:
a) nowy zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
b) zmiany zasad korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe,
c) reguły stosowania zwolnienia oraz potwierdzania nabycia wyrobów węglowych,
d) czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

20. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,
b) wprowadzenie oświadczeń dla wyrobów węglowych,
c) elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
d) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
e) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
f) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
g) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

21. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy - omówienie poszczególnych przypadków,
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń).

22. Analiza wybranych regulacji ustawy o OZE szczególnie istotnych dla branży wodociągowej:
a) definicja biomasy i biogazu,
b) pojęcie mikroinstalacji oraz małej instalacji,
c) możliwość produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach oraz mikroinstalacjach bez koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
d) które podmioty utraciły koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z wejściem zmian w ustawie o OZE?
e) rejestr wytwórców energii w małych instalacjach.

23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha

Nr telefonu: 22 837 75 94 Skopiuj

Nr telefonu: 506 335 666 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl