Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-11-29

Powrót do kalendarium
Podatek od nieruchomości 2020 r.
Koszt szkolenia:
590zł, od każdej kolejnej osoby 550zł
Czas trwania:
6h
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

– nowości w ujmowaniu zadań inwestycyjnych
– nowe zasady odpowiedzialności za ujęcie
– nowe sposoby optymalizacji podatkowej wraz z najnowszym orzecznictwem
– nowe jednolite deklaracje na podatek od nieruchomości od lipca 2019 r.

PROGRAM:

1. Plany miejscowe, plany zagospodarowania przestrzennego, Kodeks Urbanistyczno Budowlany a możliwości kwalifikacyjne gmin.
2. Co powoduje wpisanie zmian w zakresie nieruchomości na mapach w 2020 r.
3. Trend zmian w podatku od nieruchomości w 2020 roku.
4. Konsekwencje kwalifikacji środków trwałych w KSR 11 w kontekście podatku od nieruchomości.
5. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:
a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
c) stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
d) przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi,
e) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości
6. Skąd gmina czerpie informacje do podatku od nieruchomości
a) ewidencja gruntów i budynków,
b) księgi wieczyste
c) Klasyfikacja Środków Trwałych
d) ewidencja środków trwałych
7. Kto odpowiada za podatek od nieruchomości – służby techniczne czy księgowość
8. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) pojęcie „przegrody budowlanej" oraz „wyodrębnienia z przestrzeni"
c) różnica w pojęciu „budynku" oraz „budowli"
d) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
e) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
f) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
g) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
h) opodatkowanie urządzeń technicznych
i) fundamenty, place, place pod śmietnik,
j) sieci energetyczne,
k) przyłącza,
l) drogi wewnętrzne i drogi leśne,
m) uzbrojenie terenu,
n) zbiorniki,
o) kontenery,
p) wiaty,
q) wolnostojące instalacje.
9. Kwalifikacja do podatku od nieruchomości nietypowych i problematycznych elementów takich jak:
– dodatkowe elementy budynku w budowlach, jak płot, parking, sieć przeciw pożarowa, śmietnik betonowy, wiata,
– nietypowe stożkowe budowle w podatku od nieruchomości,
– elementy osadników,
– maszyny kwalifikowane do budowli,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej
– modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków
– modyfikacja odcieków z pompowni LKT na oczyszczalni ścieków
– budowa rurociągu tłocznego,
– zadanie inwestycyjne na budowli a podatek od nieruchomości,
– renowacja kolektora C na odcinku,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie zabezpieczenia zbiornika S1 na spalarni osadów ściekowych,
– zaprojektowanie i montaż̇ urządzeń́ do redukcji spalin na obiekcie spalarni i suszarni,
– przebudowa przepompowni P-3,
– wymiana odcinka sieci wodociągowej,
– instalacja szlabanu drogowego na wjeździe do oczyszczalni ścieków,
– wymiana kabli w stacji transformatorowej T2 na oczyszczalni ścieków,
– klimatyzacja w Pracowni Chemii Wody w Laboratorium
– utwardzenie placu magazynowego na terenie bazy
– budowa przyłącza telekomunikacyjnego
– wymiana sieci kanalizacji deszczowej na oczyszczalni ścieków
– przebudowa wjazdu do warsztatu samochodowego na bazie Spółki,
– montaż instalacji wentylacyjnej w hali ITPO,
– zestawy komputerowe i oprogramowanie,
– odtworzenie środków trwałych, urządzeń, sprzętu i narzędzi zakupienie środków transportu, wykup sieci od osób trzecich
– awaryjna wymiana kanalizacji sanitarnej,
– zmiana położenia pompy w pompowni osadów fermentujących na oczyszczalni 
ścieków
– wymiana osłon ochronnych na pomostach reaktorów biologicznych na oczyszczalni 
ścieków
– wymiana przepustnicy na rurociągu wody czystej SUW
– wzmocnienie gruntu pod zbiornikiem osadu przefermentowanego,
– remont posadzki w budynku– sala szkoleń́ i sala konferencyjna;
– remont instalacji odpylającej wraz z przewodem łączącym z suszarką na obiekcie 
ITPO;
– wymiana drzwi w obiektach Spółki
– remont rurociągów w budynku komory zasuw SUW,
– wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i obniżenie stawki amortyzacyjnej do celów rachunkowych oraz podatkowych dla środków będących w użytkowaniu,
– prześledzenie przechodzenia budowli sieciowych
– inne
10. Przedstawienie kilku spraw sądowych w podatku od nieruchomości z wyrokami
11. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) zasady określania powierzchni gruntów,
b) powierzchnia użytkowa budynku,
c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
12. Trudne sytuacje dotyczące budynków budowli
a) Budynek nie przekazany przez gminę
b) Gmina partycypuje w inwestycji
c) Inwestycja ze środków Unii Europejskiej
d) Inwestycja wspólnie z odbiorcą finalnym
e) Inwestycja odbiorcy
13. Podatnik podatku od nieruchomości:
a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
c) użytkownik wieczysty podatnikiem,
d) posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
14. Stawki podatku od nieruchomości i rozliczenie
a) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
b) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
c) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
e) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
f) rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu
15. Urządzenia techniczne jako przedmiot podatku od nieruchomości
a) Kiedy urządzenie techniczne jest budynkiem a kiedy budowlą? – zmiana definicji „obiektu budowlanego" – praktyczne konsekwencje
b) Stacje trafo – problematyka kwalifikacji obiektu jako budynku lub budowli
c) Zawężenie definicji budowli w odniesieniu do elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.
d) Nowe zasady dotyczące gruntów budynków i budowli podlegających opodatkowaniu
e) Infrastruktura towarzysząca (np. rurociąg, pompy) – zasady opodatkowania (co opodatkować, kiedy infrastrukturę towarzyszącą np. rurociąg i zasuwy, pompy, kiedy łącznie a kiedy można wyłączyć infrastrukturę)
f) Stan prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym
g) Problematyka opodatkowania linii energetycznych znajdujących się w kanalizacji kablowej
16. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli oraz obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
17. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
18. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.
19. Podatek leśny i rolny a podatek od nieruchomości – zmiany 2020 r.
20. Przedmioty opodatkowania w praktyce orzeczniczej – linie kablowe pod- i naziemne, elektrownie wiatrowe, transformatory w sieciach elektroenergetycznych, sieć wodociągowa, zbiorniki, stacje rozdzielni elektroenergetycznej, tymczasowe obiekty budowlane
21. Służebność przesyłu na gruntach gminnych i Skarbu Państwa, a opodatkowanie nieruchomości sieciowych
22. Problemy praktyczne przy wypełnianiu deklaracji na 2020 r. i zestaw problemów wraz z nowościami.
23. Pytania i dyskusja

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Kategorie szkolenia

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha

Nr telefonu: 22 837 75 94 Skopiuj

Nr telefonu: 506 335 666 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...