Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21

Powrót do kalendarium
VAT i CIT 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych
Koszt szkolenia:
1090 zł + 23% VAT/os.
Czas trwania:
10:00 – 16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży wod-kan i usług komunalnych

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – – praktyczne konsekwencje dla wod-kan i usług komunalnych:
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r. – omówienie istotnych zmian dla branży wod-kan i usług komunalnych:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych w branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:
a) rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi budowlano-montażowe a odwrotne obciążenie,
c) usługi instalacyjne opodatkowane według reguł odwrotnego obciążenia,
d) wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
e) wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
f) dostarczenie personelu a odwrotne obciążenie,
g) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,
h) pojęcie „podwykonawcy" w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
i) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
m) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia,
n) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
o) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem.

5. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:
a) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
b) opodatkowanie dostawy wody oraz oczyszczania ścieków,
c) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
f) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
g) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
h) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży wodno-kanalizacyjnej i usług komunalnych:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
d) terminy na wystawianie faktur VAT,
e) wystawianie faktur VAT w przypadku braku odczytu licznika,
f) stawki VAT w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej..
g) refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:

7. Odliczanie podatku naliczonego w 2019 r.:
a) zasady odliczenia podatku naliczonego
b) możliwość odliczania VAT w przypadku nabycia towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom,
b) odliczanie VAT od wydatków na spotkania z kontrahentami,
c) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,
d) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.
e) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

8. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

Podatek CIT 2019 w branży wodno – kanalizacyjnej

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e) obniżka stawki CIT – 9 %,
f) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym"/ ,,jednolitym" a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
i) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
j) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
k) pozostałe zmiany.

2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa z uwzględnieniem problematyki branży wodno – kanalizacyjnej.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

8. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT istotnej dla branży wodno – kanalizacyjnej.

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu.
Przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży:
• przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody
• przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków
• przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów
• przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów
• inne przychody (świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, rozbudowa sieci przez dewelopera, ustanowienie służebności przesyłu, przyłącze, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego).

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

Koszty charakterystyczne dla branży wodno – kanalizacyjnej:
• koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wycinka drzew
• odpłatność za służebność przesyłu
• użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz energetycznej

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych charakterystycznych– kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zasady opodatkowania aportów ) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Akademia Biznesu MDDP

Krzysztof Kadlec
Nr telefonu: (22) 208 28 28/48 Pokaż numer
Faks: (22) 211 20 90 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...