Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-11-06

Powrót do kalendarium
ZAMKNIĘCIE ROKU BILANSOWE, PODATKOWE PIT, CIT OD NIERUCHOMOŚCI I VAT ORAZ INWENTARYZACJA W 2019/2020

Ze szczególnym uwzględnieniem budowli sieciowych w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej

Koszt szkolenia:
Udział w jednym dniu szkolenia: 590 + 23% VAT Udział w 2 dniach szkolenia bez noclegu: 1090 zł + 23%
Czas trwania:
12h
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Dzień I
A. Problematyka rachunkowa przy zamknięciu roku 2019/2020

1. Tworzenie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych.
2. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
3. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.
4. Zasady klasyfikacji i amortyzacji budowli sieciowych, w tym takie i inne problemy jak:
a) Przyłącza:
a. ustalenie wartość początkowej oraz
b. przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
c. przychód z tytułu zwrotu wydatków na wybudowanie przyłącza.
b) Podział budowli sieciowej na dwie lub więcej części.
c) Budowla z budynkiem – jak klasyfikować i opodatkować
d) Zapomniane akty notarialne a klasyfikacja
e) Braki w dokumentacji – jak uzupełnić
f) Zła klasyfikacja – jak i czy zmieniać
g) Klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne.
h) Remont oraz ulepszenie sieciowego środka trwałego.
i) Linia światłowodowa w klasyfikacji
j) Częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych.
k) Przyłączenie oraz odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych budowli sieciowych.
l) Budowle gdzie w części kosztów partycypuje gmina lub ministerstwo
m) Kolizje energetyczne.
5. Sprawozdanie bilans i jego przygotowanie na przykładzie praktycznym
a) bilans i jego budowa,
b) kategorie cen,
c) elementy majątku przedsiębiorstwa, w tym aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne,
należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe, aktywa obrotowe, zapasy, należności krótkoterminowe i roszczenia, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
d) elementy finansowania majątku, w tym: kapitał (fundusz) własny ,zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, zobowiązania, bierne rozliczenia międzyokresowe.
6. Rachunek zysków i strat i jego przygotowanie na przykładzie praktycznym
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia i przygotowanie na przykładzie praktycznym
8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
9. Rachunek przepływów pieniężnych:
10. Odroczony podatek dochodowy i jego konsekwencje praktyczne.
11. Zasady odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe.
12. Zmiany w 2020 r., w tym zestawienie potrzebnych zapisów KSR, MSR/MSSF.

B. Inwentaryzacja w 2019 /2020
1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
2. Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
3. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele
4. Rodzaje inwentaryzacji
5. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
6. Ewidencja majątku
7. Zasady prowadzenia inwentaryzacji
8. Uproszczenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji.
9. Etapy prac inwentaryzacyjnych
10. Trudne problemy przy inwentaryzacji
• Przyłącza:
- ustalenie wartość początkowej oraz
- przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
- przychód z tytułu zwrotu wydatków na wybudowanie przyłącza.
• Podział budowli sieciowej na dwie lub więcej części.
• Budowla z budynkiem – jak klasyfikować i opodatkować
• Zapomniane akty notarialne a klasyfikacja
• Braki w dokumentacji – jak uzupełnić
• Zła klasyfikacja – jak i czy zmieniać
• Klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne.
• Remont oraz ulepszenie sieciowego środka trwałego.
• Linia światłowodowa w klasyfikacji
• Częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych.
• Przyłączenie oraz odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych budowli sieciowych.
• Budowle gdzie w części kosztów partycypuje gmina lub ministerstwo
• Kolizje energetyczne.

11. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacji w formie potwierdzenia sald i weryfikacji zapisów księgowych.
12. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja w formie spisu z natury.
13. Działalność i zakres prac komisji spisowych (zespołów spisowych)
14. Rozliczenie inwentaryzacji.
15. Typowe błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji
16. Instrukcja inwentaryzacyjna o polityka rachunkowości w aspekcie wyceny i klasyfikacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
17. Problematyka tworzenia obiektów inwentarzowych według KSR 11 a inwentaryzacja
18. Pytania i odpowiedzi

Dzień II

A. Problematyka podatkowa, w tym: PIT, CIT, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I VAT NA 2019/2020

I. Problematyka podatku PIT i CIT
1. Kategoria przychodów podatkowych – zestawienie elementów ważnych dla zamknięcia roku podatkowego
a) przychody w ustawach o podatku dochodowym i ich praktyczne rozumienie
b) płatności cząstkowe i niepotwierdzanie kategorii przychodu podatkowego przez kontrahenta
c) płatności częściowe
d) zaliczki i przedpłaty a przychód podatkowy
e) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
h rozliczenie bonusów, rabatów oraz innych działań marketingowych po stronie przychodowej,
i) przychody w przypadku refakturowania
j) przychody zwracane reklamacyjnie
k) właściwe dokumentowanie przychodów
2. Koszty uzyskania przychodów, a katalog kosztu podatkowego
a) moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,
i) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
j) split payment i cieńka kapitalizacja – praktycznie na przykładach
3. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze marketingowym
4. Koszty podatkowe czy niepodatkowe: spotkanie integracyjne, reprezentacja, bonusy, rabaty, skonta
5. Ceny transferowe – zestaw ważnych obowiązków oraz przykłady problemów firm mających ten obowiązek. Przedstawienie tego co organy sprawdzają wraz z doradzeniem praktycznym co przygotować.
6. Podatek u źródła
7. Rozliczenie podatkowe – całościowy przykład praktyczny

Problematyka podatku VAT
8. Zasady funkcjonowania obowiązku podatkowego przy VAT
a) pojęcie wykonania usługi, wykonania faktycznego usługi
b) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów,
c) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o charakterze ciągłym,
d) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
e) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług,
f) obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT
g) obowiązki podatkowe wtórne
9. Klasyfikacja dóbr i usług – czy do niej wraca się i czy będzie nowy katalog
10. Obowiązki dokumentacyjne VAT i JPK – nowość 2020
11. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług: :
a) bonusy dodatkowe od kontrahentów
b) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług
c) istota prezentu o małej wartości oraz próbki,
d) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
e) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,
f) świadczenia na rzecz pracowników,
g) nieodpłatne użytkowani firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych
h) nieodpłatne użyczenie samochodu
12. Zestaw dokumentów VAT i ich elementy składowe
a) faktura VAT,
b) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
c) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
d) faktury pro forma,
e) noty księgowe,
f) faktury korygujące,
g) noty korygujące,
h) terminy wystawienia faktury VAT.
13. Odliczanie podatku naliczonego – katalog z uwzględnieniem orzecznictwa
14. Przykłady rozwiązań problemów:
a) split payment
b) reverse chargé
c) STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
d) odwrócona podwójnie płatność
e) biała lista podatników VAT,
f) rozszerzenie sankcji VAT,
g) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
h) sprawdzenie statusu podatnika
i) należyta staranność
j) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.
k) rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi budowlane świadczone przez podwykonawców,
l) bony, karty podarunkowe, vouchery a VAT,
ł) wykreślanie przedsiębiorców z rejestru podatników VAT czynnych
m) podatnik zagraniczny
11. Dyskusja

Problematyka: Podatek od nieruchomości wraz z orzecznictwem
1. Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków.
2. Umowy przenoszące obowiązek podatkowy
3. Budynkowe i słupowe stacje transformatorowe, kable i obudowy, sieci w budynkach.
4. Przyłącza i obowiązek podatkowy przy sprzedaży, pozostawieniu właścicielowi i gdy właścicielem jest gmina
5. Podatek od nieruchomości od nietypowych nieruchomości jak na przykład wiata rampa ze zbiornikiem, kabel światłowodowy, klimatyzator wbudowany i nie wbudowany, kosze na betonowych podporach, silosy i wiele innych podane wraz z orzecznictwem 2019
6. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli.
7. Podstawa opodatkowania budowli sieciowych.
8. Opodatkowanie znaków na terenie firmy, latarni, kostki brukowej, ramp, kamieni ozdobnych, konstrukcji metalowych i inne – najnowsze hity gmin czy zgodne z prawem – orzecznictwo 2019
9. Podstawa opodatkowania w przypadku budowli nabytych jako aport.
10. Pasy drogowe
11. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje Ministra Finansów oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
• Orzeczenia NSA i WSA.
• Interpretacje i pisma Ministra Finansów.
• Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
• Zestaw potrzebnych wyroków z komentarzem potrzebnych na 2020 r.
• Podatek katastralny i prognozowane zmiany klasyfikacji środków trwałych – perspektywa 2020

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Kategorie szkolenia

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha
Nr telefonu: 22 837 75 94, 506 335 666 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...