Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2022-11-08
Czyszczenie Sieci i Przyłączy Wodociągowych ZPiDUW "AQUACLEAR"
brak grafiki
Siedziba:
Nowa Sól, lubuskie
NIP:
925-001-32-38
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
usługi (1)

Technologia czyszczenia-dezynfekcji sieci i przyłączy wodociągowych firmy ZPiDUW "AQUACLEAR" Nowa Sól

I.Zanieczyszczenia wody w sieciach wodociągowych

I.1 Przyczyny pogorszenia się jakości wody w urządzeniach dystrybucji wody
- skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny wody wprowadzanej do sieci
- oddziaływanie materiałów instalacyjnych
- warunki eksploatacji
Niezależnie od przyczyn pogorszenia się jakości wody w sieciach i przyłączach wodociągowych jakość wody dostarczanej odbiorcom zależeć będzie przede wszystkim od warunków eksploatacji sieci, takich jak prędkość przepływów, czasu stagnacji, zmian kierunków przepływów, wahań ciśnień, ilości nagromadzonych osadów, błon i narostów biologicznych, zalegających w osadach amoniaków czy siarkowodorów.

I.2 Skutki wtórnych zanieczyszczeń wody w sieciach wodociągowych
- pogorszenie smaku i zapachu
- wzrost barwy i mętności
- wzrost zawartości żelaza, manganu, metali ciężkich, piasków, żwirów, mułów itp.
- zmniejszenie drożności rur

I.3 Działania eliminujące zanieczyszczenia wody w sieci są przedsiębiorcom wodociągowym znane.
Jednym z nich jest bezwykopowe innowacyjne (chronione patentami) czyszczenie sieci i przyłączy wodociągowych przepływowym medium czyszczącym z materiałem ściernym przepuszczanym przez czyszczone rury, usunięcie z nich osadów miękkich i półtwardych mających wpływ na barwę wody, oraz intensywna dezynfekcja przepływowa, neutralizacją przykrych zapachów amoniaków i siarkowodorów zalegających w osadach.

II.Technologia czyszczenia

w/g patentu PL 200280 „Sposób czyszczenia z osadów rur oraz urządzenie do czyszczenia rur wodociągowych" za pomocą przepływowego medium czyszczącego (woda chlorowana –powietrze – czyściwo) daje gwarancje zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych w wodociągach publicznych oraz zapewnia kompensację i ograniczenie do minimum szkodliwych dla rur uderzeń hydraulicznych.
System czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych przepływowym medium czyszczącym posiada Atest Higieniczny HK/W/0138/01/2013.
Emulsja - woda chlorowana i powietrze czerpane z otoczenia, wytwarzana w urządzeniu strumienicowym z kompensacją uderzeń hydraulicznych i przyspieszaczem prędkości emulsji oraz czyściwo (gruboziarnista sól kamienna), tłoczona jest do nadziemnego uzbrojenia czyszczonej rury (przyłącza - w punktach połączeń z wodomierzami) o ciśnieniu nie większym niż około 50-70% ciśnienia jakie panuje podczas jego normalnej eksploatacji, następnie przepuszczona jest przez czyszczoną rurę i wyrzucona zostaje łącznie z osadami i wodą płuczną w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem (hydranty, spusty i odwodnienia czyszczonego rurociągu, urządzenia spływu ścieków opadowych, komunalne urządzenia kanalizacyjne).
Równocześnie z czyszczeniem prowadzona jest dezynfekcja przepływowa rur wodociągowych połączona z neutralizacją przykrych zapachów znajdujących się w osadach (siarkowodór itp.).
Stosowany materiał dezynfekujący posiada pozwolenie na wprowadzenie oferowanego materiału do obrotu jako produktu biobójczego, wydane na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 z późn. zmianami)


II.1 Ciśnienia robocze w trakcie czyszczenia, kompensacja uderzeń hydraulicznych

Wielkości ciśnień emulsji czyszczącej w rurach proporcjonalne są do średnic, stanu
technicznego i rodzaju materiału z jakich są one wykonane. Praktycznie w starych sieciach ciśnienia te oscylują w granicach około:
• 0,5 MPa dla przyłączy
• 0,25 MPa dla średnic ø 100 – ø 150
• 0,20 MPa dla średnic ø 200 – ø 250
• 0,15 MPa dla średnic ø 300
- pulsacyjne, prawie trzykrotne przyspieszenie prędkości przepływowej emulsji w rurach w cyklu dawkowania materiału ściernego
- skuteczna kompensacja uderzeń hydraulicznych eliminująca do minimum ryzyko rozszczelnienia złączy lub innych awarii powodowanych wprowadzeniem powietrza do sieci wodociągowej

II.2 Skład medium czyszczącego

- czyściwo - sól kamienna/chlorek sodu
- powietrze - w ilościach 200-500 m3/h na jedno urządzenie czyszczące pobierane jest z otoczenia układem strumiennicowym i nie zawiera śladowych ilości związków nafty. W urządzeniu tym w przeciwieństwie do sprężarek mechanicznych zbędne jest stosowanie układu chłodnic dla skraplania par oleju i kondensatu, oraz specjalnych filtrów z wkładem węgla aktywnego posiadających certyfikaty PZH .
- chlor - (podchloryn sodu) do sporządzenia roztworu wody chlorowanej o zawartości minimum 1 litr podchlorynu na 10 000 litrów wody. Wielkości mogą ulec zmianie na życzenie użytkownika.
- woda - do wytworzenia emulsji, wypłukiwania osadów i końcowego rozcieńczenia czyściwa pobierana jest z sąsiednich odcinków sieci wodociągowej hydrantami z wodomierzami. Zapotrzebowanie wody dla oczyszczenia jednego kilometra sieci wynosi ca 20 – 30 % średnich roboczych przepływów godzinowych czyszczonego odcinka rury.

III. Propozycje wykonania czyszczenia sieci

- prace związane z czyszczeniem sieci wykonać nocą od godz. 22.00 do godz. 5.00
- prace związane z czyszczeniem przyłączy wykonać w dzień.
- punkty tłoczenia emulsji – hydranty sieciowe, wyloty przyłączy przy wodomierzu
- spusty osadów - odwodnienia, spusty, hydranty w czyszczonej sieci lub jej otoczeniu. Do uzgodnienia z użytkownikiem.
- sprzęt – zestawy czyszczące o wydajności po 200-500 m3 emulsji/h

IV. Etapy wykonywania czyszczenia

- wyłączenie czyszczonego odcinka sieci z układu zasuwami bez zamykania przyłączy domowych z wyjątkiem dużych odbiorców (hydroforni).
- etap I czyszczenia – tłoczenie hydrantami (przyłącza - w punktach połączeń z wodomierzami) emulsji wody chlorowanej i powietrza wyprodukowanej w urządzeniach ciśnieniowo-strumienicowych. Usuwanie z rur osadów luźnych i miękkich rzutujących na barwę wodę w normalnych warunkach eksploatacyjnych sieci wodociągowej.
- etap II czyszczenia – do emulsji z etapu I podane zostaje czyściwo – mineralny materiał ścierny w postaci spożywczej, gruboziarnistej soli kamiennej, dzięki czemu usuwane są osady półtwarde częściowo rozpuszczalne w wodzie, które są niemożliwe do usunięcia w przypadku zwykłego płukania sieci i przyłączy wodociągowych oraz czyszczenia sprężarkami.
- intensywne wypłukiwanie końcowe wraz z dezynfekcją przepływową – tłoczenie wody chlorowanej z powietrzem.
- odpowietrzenie układu połączone z końcowym płukaniem czystą wodą, napełnienie zładu i wyrównanie ciśnień w układzie sieci, sprawdzenie czystości wody.
- włączenie oczyszczonej sieci do układu zasuwami sieciowymi.


V. Efekty

- usuwanie z rur mułów, szlamów, piasków, organizmów żywych i martwych, osadów miękkich i półtwardych mających istotny wpływ na czystość wody w normalnej eksploatacji sieci wodociągowej, a w szczególności w sytuacjach zakłóceniowych powodowanych zmianami prędkości i kierunków jej przepływów, przełączeniami, awariami itp.
- równoczesne powadzenie dezynfekcji przepływowej rur połączone z neutralizacją przykrych zapachów
- znaczna poprawa parametrów hydraulicznych sieci wodociągowej.

VI. Kontrola jakości wykonanego czyszczenia

- wzrokowa – zawiesin w naczyniach szklanych w trakcie czyszczenia
- kontrola laboratoryjna próbek wody w zakresie podstawowych parametrów
fizykochemicznych i bakteriologicznych przed czyszczeniem, w trakcie i po czyszczeniu sieci,
- pomiary strat hydraulicznych w przyłączu w początkowej i końcowej fazie czyszczenia.

VII. Odprowadzenie ścieków

Ścieki z procesu czyszczenia rozcieńczone wodą pobraną z sieci mogą być odprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.
Zawartości chloru, chlorków, zawiesiny ogólnej i łatwo opadającej nie przekraczają w 6-cio godzinnym cyklu czyszczenia dopuszczalnych średnich wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.

Referencje dostępne na stronie internetowej www.aquaclear.pl

Z oferty AQUACLEAR

USŁUGA

czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowych

  Technologia czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych wg Patentu PL 200280 - „Sposób czyszczenia z osadów rur oraz urządzenie do czyszczenia rur wodociągowych" z zastosowaniem urządzeń z kompensacją uderzeń hydraulicznych i przyspieszaczem...

Kontakt

Czyszczenie Sieci i Przyłączy Wodociągowych ZPiDUW "AQUACLEAR"

Adres: ul. Królowej Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól

Nr telefonu: +48 601742043 Skopiuj

Nr telefonu: +48 798149683 Skopiuj

Faks: +48 683563404 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej