Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-01-24
Jakie należy spełnić warunki przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do gruntu
W Polsce wymogi dotyczące warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Rozporządzenie określa między innymi miejsce poboru próbek z urządzeń oczyszczających, minimalną częstotliwość ich pobierania w celu sprawdzenia czystości oraz dokładnie definiuje warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do gruntu; w tym najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do gruntu, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.
Jednocześnie rozporządzenie (na podstawie Dz. U. z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) określa umożliwienie pobierania próbek ścieków oczyszczonych. Oznacza to konieczność stosowania studzienek kontrolno-rozdzielających, z których takie próbki mogą być pobierane. Obecnie nie wszystkie systemy mają możliwość pobierania próbek np. oczyszczalnie drenażowe, które charakteryzują się brakiem kontroli efektów oczyszczania. W rzeczywistości do odbiornika ścieków, który nie jest integralną częścią oczyszczalni - do gruntu/wody/rowu melioracyjnego - mogą trafiać słabo oczyszczone (niespełniające wymogów określonych w rozporządzeniu) ścieki degradujące środowisko naturalne.

Należy pamiętać, że jakość ścieku oczyszczonego musi spełniać odpowiednie parametry po zakończonym procesie odbywającym się w oczyszczalni, a nie w odbiorniku.

Idealnym rozwiązaniem spełniającym wyżej wymienione wymagania prawne są przydomowe oczyszczalnie ścieków z typoszeregów BioDisc®, BioSafe oraz BioTec™ marki Klargester, które standardowo mają możliwość kontroli i regulacji procesu oczyszczania - oczyszczalnie drenażowe takiej możliwości nie dają; oraz mają możliwość kontroli efektów oczyszczania ścieków - z każdej oczyszczalni powinniśmy mieć możliwość pobrania próbki ścieków po ich oczyszczeniu, aby sprawdzić efekty działania instalacji. Dodatkowo posiadanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN:12566-3 oraz CE dają gwarancję, iż dane urządzenie jest wysoce skuteczne, trwałe oraz odporne na nierównomierny dopływ ścieków; potwierdzone jest to 40 tygodniowymi testami w jednostkach niezależnych.Poniżej kilka informacji przedstawiających charakterystykę oczyszczalnie marki Klargester:
• wytwarzane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami,
• produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3,
• posiadające znak CE oraz aprobatę IOŚ,
• różne opcje wyposażenia naszych oczyszczalni umożliwiają
dostosowanie do warunków geodezyjnych, oraz oczekiwań klientów,
• niskie koszty eksploatacji,
• zbiornik monolityczny zapewnia łatwość montażu i jego niskie koszty.

Ponadto oferta firmy Kingspan obejmuje produkty pozwalające kompleksowo zrealizować inwestycje w oparciu o rozszerzenie w systemy:
• studni kontrolnych,
• systemów rozsączania,
• separatorów,
• pompowni,
• systemów do zagospodarowania wody deszczowej.

Źródło:
Kingspan
Dodał:
Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.

Czytaj także